<b>03-11-2014r. </b><br>Przetarg na rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

03-11-2014r.
Przetarg na rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 3/11/2014 21:33:52

Przetarg nr 9 / 2014

Kluczbork 03.11.2014 r.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK ) ogłasza przetarg na rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.
Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.
Przedmiot przetargu:
1. Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha , KW 18538 i część działki nr 150/5 o pow. 0,0720 , KW 41946 ark. m. 5
a) miejsce handlowe G 7; G8 ; H 8 ;H 9 ; I 2; I 3 ; I 8 ; I 9 ; J 3 ; J 6 ; K 7 o powierzchni 20 m2
Warunki przetargowe:
Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 133 zł. Wymagane wadium wynosi 300 zł.
b) miejsce handlowe H 10 ; H 10.1 ; I 6 o powierzchni 10 m2 .
Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 67 zł. Wymagane wadium wynosi 200 zł
c) miejsca handlowe 34; 35 ; 46 o powierzchni 4 m2 .
Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 27 zł Wymagane wadium wynosi 100 zł.
Warunki przetargowe:
d) Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w miejsc handlowych.
2. Warunki podpisania umowy i wymagania przetargowe.
a) Umowa rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
b) Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
c) Umowę podpisze w imieniu Gminy Kluczbork Dyrektor MZOK.
d) Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
e) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork :
18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
a) dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
b) aktualnego wypisu z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
4. Wadium należy wpłacić do 22.11.2014 r. Wadium zostanie :
a) zaliczone na poczet wpłat za rezerwację miejsca handlowego jeżeli dana osoba wygra przetarg.
b) zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
c) Jeżeli osoba ustalona jako rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Uwagi organizatora przetargu :
a) Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego. Do 26 listopada 2014 r muszą być uregulowane wszystkie opłaty i zaległości w opłatach.
b) MZOK zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
c) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
d) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego