<b>26-08-2014r.</b><br>Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw zarządzania cmentarzem. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

26-08-2014r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw zarządzania cmentarzem.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Praca · 26/8/2014 21:40:15

  Kluczbork, dnia 26.08.2014 r.


DYREKTOR MIEJSKIEGO  ZARZĄDU OBIEKTÓW KOMUNALNYCH  w Kluczborku
Ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze:
- Specjalista do spraw zarządzania cmentarzem jednostki organizacyjnej Gminy Kluczbork.

I . Nazwa i adres jednostki:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
                                                ul. Wolności 1A , 46-203 Kluczbork

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
Nazwa stanowiska: Specjalista do spraw zarządzania cmentarzem  jednostki organizacyjnej gminy Kluczbork
Wymiar czasu pracy: pełny etat  -  40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania związane z wykonaniem pracy na stanowisku  Specjalisty ds. zarządzania cmentarzem
Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania :

1. Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był(a) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie, nie karana(y) za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zarządcy - administratora, doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, wiedza z zakresu funkcjonowania administracji i podmiotów publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość obsługi komputera (w tym MS Word, MS Excel),
znajomość obsługi urządzeń fiskalnych,
wysoki poziom etyki profesjonalnej,
komunikatywność i umiejętność współpracy w grupie,
dyspozycyjność,

3. Znajomość przepisów:
znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z rozporządzeniem szczegółowym, znajomość przepisów prawa samorządowego – ustawy o finansach publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o utrzymaniu czystości w gminach.
IV. Główne obowiązki  :
prowadzenie i nadzorowanie spraw w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym :
prowadzenie ksiąg cmentarnych w układzie rocznikowym  oraz alfabetycznym stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji   w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
wyznaczanie miejsc pochówku, po przedstawieniu aktu zgonu,
rezerwacja miejsc na przyszłe pochówki,
prowadzenie księgi grobów,
udostępnianie kaplicy cmentarnej,
utrzymanie ładu i porządku na alejach cmentarza,
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących
się na cmentarzu,
pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
       - list motywacyjny,
       - curriculum vitae,
       - kwestionariusz osobowy
       - dokumenty potwierdzające wykształcenie,
       - dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
        - oświadczenie , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
        - oświadczenie kandydata, że nie był /a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo  karne oraz , że nie był/a karany/a za przestępstwo gospodarcze lub przeciwko mieniu,
       - oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w biurze obsługi cmentarza komunalnego
2. Obsługa komputera do 4 godzin na dobę,
3. Kontakt z klientami: bezpośredni i telefoniczny.
4. Nadzór nad podległymi pracownikami obsługi cmentarza

VII. Inne informacje
    - Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia i możliwość         
      przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
    - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
    - Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 09.09.2014 r. do godziny 15 00 w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych , ul. Wolności 1A 9
( Sekretariat – pokój Nr 5 )

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert:
-  12.09.2014 r.

                                                                                                  DYREKTOR
                                                                                 inż. ADAM  WOJCIECHOWSKIWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego