<b>12-06-2013 r.</b><br>Ogłoszenie na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

12-06-2013 r.
Ogłoszenie na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 12/6/2013 21:11:09

Kluczbork 12.06.2013 r.                                    Ogłoszenie na wykonanie usługi   
ochrony fizycznej  placu targowego nr 1 w Kluczborku i znajdujących się na nim pawilonów handlowych  przy ul. Moniuszki.

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kluczbork- Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych( MZOK ) w   Kluczborku, ul. Wolności 1A, 46-200 Kluczbork, tel./fax. 077-418-2415.
2.    Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zwolnione z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
3.   Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia  jest ochrona fizyczna placu targowego nr 1 w Kluczborku o powierzchni 3354 m2 i znajdujących się na nim pawilonów handlowych.
W zakres ochrony wchodzi:
Ochrona fizyczna placu i pawilonów – 49 szt. w godz. od 17.00 do 7.00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni świąteczne i niedziele ( od 14.00 w sobotę do 7.00 w poniedziałek),
Kontrolowanie pojazdów i osób na terenie placu,
Zatrzymywanie osób, które dokonały lub usiłowały dokonać kradzieży lub dewastacji mienia , względnie innego rodzaju przestępstwa i przekazanie ich bezzwłocznego organom ścigania przestępstw.
Przestrzeganie porządku publicznego na terenie placu i zabezpieczanie pomieszczeń sanitarnych przed dewastacją,
Codzienne składanie  informacji o spostrzeżeniach i uwagach dotyczącej pełnionej służby do MZOK oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie a w przypadkach szczególnych dotyczących bezpieczeństwa , zagrożenia natychmiastowe informowanie grupy interwencyjnej i odpowiednie służby,
Współdziałanie z kierownictwem Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku , oraz organami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ochranianego obiektu.
4.   Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2013 r do 30.06.2014 roku.
5.    Opis warunków udziału w wyborze wykonawcy ww. zamówienia. O udzielenie  
      zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :
Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 roku nr 145 , poz.1221 ze zm.
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6.    Wykonawca składając ofertę  musi przedstawić :
pisemną deklarację wykonania usługi wraz z miesięczną ceną za jej wykonanie,
kopię aktualnej koncesji i odpowiednich licencji,
wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.
7.    Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z  Wykonawcami jest Jan
     Szczepański w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności
     1 A, pokój nr 3 , tel.  077-418-1315.
8.     Miejsce i termin składania ofert: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku,  
     ul. Wolności 1 A pokój nr 5 do  dnia 25 czerwca 2013 roku do godz. 10.00.
9.    Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował nast.  kryteriami:
Wysokością ceny ( w ofercie należy podać cenę netto i brutto za jeden miesiąc realizacji zamówienia ),
Możliwościami technicznymi Wykonawcy przedłożonymi w ofercie i użytymi do realizacji ww. zamówienia,
Kwalifikacjami osób wykonujących zamówienie,
Opiniami o wykonawstwie ww. usług u innych podmiotów gospodarczych.
Zamawiający nie określa w jaki sposób dokona wyboru oferty.
10.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia z nim umowy telefonicznie
      lub pisemnie.
11.   Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych  negocjacji z
     wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania szczegółów treści umowy i
     warunków zamówienia.
12.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału ww.  postępowaniu.
      
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego