<b>18-08-2014r.</b><br>OGŁOSZENIE na wykonanie zamówienia publicznego „Dostawa miału węglowego”. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

18-08-2014r.
OGŁOSZENIE na wykonanie zamówienia publicznego „Dostawa miału węglowego”.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 18/8/2014 21:32:29

Kluczbork 18.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

na wykonanie zamówienia publicznego „Dostawa miału węglowego”.

1. ZAMAWIAJACY. Nazwa Zamawiającego: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych( MZOK ) w Kluczborku. Adres
Zamawiającego: 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A. tel. 77-418-1315; Faks: 77-418-2415. Strona
internetowa: www.mzokkluczbork.pl. E-mail: przetargi@mzokkluczbork.pl. Godziny pracy Zamawiającego :
od poniedziałku do piątku , od godz. 7.00 do 15.00.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie nie podlega stosowaniu Ustawy Zamówienia Publiczne dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( ze zmianami) na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych jaki obowiązuje w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku .
3. TREŚĆ OGŁOSZENIA i wynik postępowania są zamieszczone na stronie: www.mzokkluczbork.pl, tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZOK .
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego sortyment miał M23 ( wartość opałowa 23 000 kJ,) w ilościach detalicznych według występujących potrzeb zamawiającego na terenie gminy Kluczbork.
Dostawy miału węglowego będą dostarczane sukcesywnie na polecenie Zamawiającego w ilościach ok 3 ton jednorazowo pod wskazany adres. Szacowana sumaryczna ilość miału Zamawiający przewiduje na ok. 120 ton na cały okres trwania umowy. Ilość ta może ulec zmianie ze względu na aktualne zapotrzebowanie w okresie grzewczym.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dostawy będą odbywały się od rozpoczęcia okresu grzewczego w 2014 r do 30 kwietnia 2015 roku.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawca musi :
Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, ( samochodami o ładowności do 4 ton ) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( rozładunek mechaniczny lub ręczny ) oraz być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
7. WYKONAWCA powinien złożyć podpisaną ofertę wg wzoru jaki jest w załączniku do ogłoszenia.
8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Zamawiający wymaga wadium w kwocie 3000 zł . Słownie: trzech tysięcy zł. Termin wpłaty wadium upływa przed terminem złożenia ofert. Konto, na które należy wpłacić wadium: 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
9.1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
9.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wysokością ceny, która będzie podstawowym kryterium . Ocena ofert będzie punktowana. Najwyższą liczę punktów ( 100 ) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę a każdej kolejnej zostaną przyznane punkty według następującego wzoru : Liczba punktów ocenianej oferty = ( cena oferty z najniższą ceną x 100 ) / cena ocenianej oferty. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w sekretariacie ( budynek A , pokój nr 5 ) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork do dnia 01 września 2014r do godz. 9.00.
12. OTWARCIE OFERT nastąpi w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A, w dniu 01.09.2014 o godz. 09.30. w sali budynku B na I piętrze.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ . Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załącznik do ogłoszenia


Dyrektor Miejski ego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego