<b>02-03-2015r.</b><br>Przetarg na dzierżawę pawilonu i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

02-03-2015r.
Przetarg na dzierżawę pawilonu i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 5/3/2015 12:29:00

Przetarg nr 3 / 2015                                                                                               

Kluczbork 02.03.2015 r


OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK )  ogłasza przetarg na  dzierżawę pawilonu  i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących  się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.       

Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.

Przedmiot przetargu:

            I .   Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha , KW 18538 i część działki nr 150/5 o pow. 0,0720 , KW 41946 ark. m. 5. W przetargu jest :
pawilon handlowy nr  F 6 o powierzchni 19,3 m  2
Warunki przetargowe :
Kwota wywoławcza 569,74 zł . Licytowana kwota jest miesięczną wartością netto za dzierżawę pawilonu. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT od tej kwoty oraz koszty ochrony pawilonu stanowią sumaryczną  comiesięczną kwotę dzierżawy . Wymagane wadium wynosi 1000 zł.
miejsce handlowe G 7;
G8 ; H 8 ;H 9 ; I 2;  I 3 ; I 8 ; I 9 ;  J 3 ; J 6 ; K 7 o powierzchni 20 m2
Warunki przetargowe:
Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 133  zł.  Wymagane wadium wynosi 300 zł.        
miejsce handlowe
 H 10 ; I 6  o powierzchni 10 m 2 .
Kwota wywoławcza w przetargu wynosi  67 zł.  Wymagane wadium wynosi 200 zł
miejsca handlowe
28 o powierzchni 4 m 2 .
Kwota wywoławcza w przetargu wynosi  27 zł Wymagane wadium wynosi 100 zł.
Warunki przetargowe:   
Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w  miejsc handlowych.
II .  Warunki podpisania umowy i  wymagania przetargowe.
Umowa  rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni lecz  nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
Umowę podpisze w imieniu Gminy Kluczbork Dyrektor MZOK.                     
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03
.2015 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu  na konto Bank PeKaO S.A. I  O/ Kluczbork  
  18  1240 1662 1111 0000 2656 2986.   
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
aktualnego wypisu z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Wadium należy wpłacić do 23.03.2015 r.
 Wadium zostanie :
zaliczone na poczet  wpłat za rezerwację miejsca handlowego  jeżeli dana osoba wygra przetarg.
zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako  rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy, wtedy  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uwagi organizatora przetargu :
Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego. Do 26 marca  2015  r muszą być uregulowane  wszystkie opłaty i zaległości w opłatach.
MZOK  zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
Umowa dzierżawy lub rezerwacji  nie zwalnia z opłat publiczno
prawnych.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do  publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

Inż. Adam Wojciechowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego