<b>05-11-2013 r.</b><br>Nabór na wolne stanowisko - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MZOK. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

05-11-2013 r.
Nabór na wolne stanowisko - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MZOK.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Praca · 4/11/2013 21:36:28

Kluczbork, dn. 04.11.2013 r.

K.2110.2.2013 EB

DYREKTOR
MIEJSKIEGO  ZARZĄDU OBIEKTÓW KOMUNALNYCH  w Kluczborku

Ogłasza nabór na wolne stanowisko  

-  GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO    jednostki organizacyjnej  Gminy Kluczbork

I . Nazwa i adres jednostki:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
                                                ul. Wolności 1A , 46-203 Kluczbork

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
Nazwa stanowiska: Główny Księgowy jednostki organizacyjnej gminy Kluczbork
Wymiar czasu pracy: pełny etat- 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
7) spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów
magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej
3-letniej praktyki w księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie
co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- pozostawanie osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz
praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek finansów
publicznych,
2) odporność na stres i wysokie poczucie odpowiedzialności,
3) komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,
4) umiejętność posługiwania się komputerem i obsługi programów niezbędnych do obsługi jednostki  (m.in.: Word, Excel, systemy finansowo-księgowe, Płatnik),
5) dokładność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) całość zagadnień związanych z prawidłowym finansowym funkcjonowaniem jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych, sporządzanie sprawozdań,
2) przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki,
3) nadzorowanie prowadzenia księgowości i ewidencji majątku jednostki,
4) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,
7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w budynku MZOK  przy ul. Wolności 1A  Kluczborku, budynek parterowy,
2. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
3. Kontakt z klientami: bezpośredni i telefoniczny.

VII. Wymagane dokumenty:

1. Koncepcja pracy na stanowisku głównego księgowego,
2. List motywacyjny opatrzony klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm ),
3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
4. Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
5. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi.

Oświadczenia, koncepcja pracy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym
podpisem przez kandydata.


VIII. Sposób i termin składania ofert.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie
MZOK w Kluczborku albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A, 46-203 Kluczbork z dopiskiem: „Nabór
kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego MZOK  Kluczbork
2. Oferty należy  składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2013r. –decyduje
data wpływu oferty do adresata.

IX. Inne informacje:

1.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie
ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych,
2.Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, złożone w inny sposób niż określony w
ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w
postępowaniu rekrutacyjnym. Oferty odrzucone nie będą zwracane,
3.Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą
umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w
siedzibie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku,
4.Dyrektor MZOK  zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w
następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata,
5.Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 077 418 24 15 wew. 17

                                                                Podpisał :
                                                                                    DYREKTOR
                                                                                  Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego