<b>20-01-2015r.</b><br>Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor do spraw przeglądów budynków - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

20-01-2015r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor do spraw przeglądów budynków

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Praca · 20/1/2015 21:42:49

Kluczbork, dnia 20.01.2015 r.


DYREKTOR
MIEJSKIEGO  ZARZĄDU OBIEKTÓW KOMUNALNYCH  w Kluczborku


Ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze:
- Inspektor do spraw przeglądów budynków  jednostki organizacyjnej  Gminy Kluczbork.

I . Nazwa i adres jednostki:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
                                                ul. Wolności 1A , 46-203 Kluczbork

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
Nazwa stanowiska: Inspektor do spraw przeglądów budynków jednostki organizacyjnej gminy Kluczbork
Wymiar czasu pracy: pełny etat  -  40 godzin tygodniowo.


III. Wymagania związane z wykonaniem pracy na stanowisku :
     
            Inspektor do spraw przeglądów budynków   

Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania :

Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne branży budowlanej ( technik budowlany) ,
- obywatelstwo polskie,
- znajomość podstawowych zagadnień budowlanych z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przepisów
prawa budowlanego,
- bardzo dobra znajomość pracy biurowej (sporządzanie dokumentów, faktur, opracowywanie pism,
wykresów i tabel na potrzeby zakładu pracy, archiwizacja dokumentów),
- znajomość przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- nieposzlakowana opinia,
- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- biegła znajomość topografii miasta Kluczbork.

Znajomość przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:
Prawo budowlane,
Ustawa o ochronie praw lokatorów,
Ustawa o własności lokali,
Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności na stanowisku którego dotyczy konkurs,
- mile widziane uprawnienia budowlane lub uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, niekonfliktowość, uczciwość,
- umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
 publicznych;

IV. Zakres wykonywanych czynności:
   - Obsługa administracyjna gminnego zasobu mieszkaniowego,
    - Kosztorysowanie robót budowlanych,
    - Prowadzenie technicznej dokumentacji budowlanej,
    - Inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych,.
    - Przygotowywanie korespondencji w zakresie pełnionych obowiązków oraz prowadzenie wymaganej   
      dokumentacji,

V. Inne informacje
    - Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z oferentami spełniającymi              
      powyższe kryteria.
    - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
    - Ofert odrzuconych nie zwracamy.

VI. Sposób składania ofert
      Oferty z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Inspektor ds. przeglądów budynków" w zamkniętych kopertach należy składać listownie, bądź osobiście, w terminie do dnia 04.02.2015 r.   w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A.

DYREKTOR
inż. ADAM  WOJCIECHOWSKIWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego