Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:- Inspektor do spraw przeglądów budynków jednostki organizacyjnej Gminy Kluczbork. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:- Inspektor do spraw przeglądów budynków jednostki organizacyjnej Gminy Kluczbork.

Opublikowany przez Jarosław Nazarkiewicz w Praca · 19/9/2016 11:25:00
                                           Kluczbork, dnia 19.09.2016 r.
DYREKTOR
MIEJSKIEGO  ZARZĄDU OBIEKTÓW KOMUNALNYCH  w Kluczborku
 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze:
- Inspektor do spraw przeglądów budynków  jednostki organizacyjnej  Gminy Kluczbork.
 
I . Nazwa i adres jednostki:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
                                                  ul. Wolności 1A , 46-203 Kluczbork
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1.      Nazwa stanowiska: Inspektor do spraw przeglądów budynków jednostki organizacyjnej gminy Kluczbork
2.      Wymiar czasu pracy: pełny etat  -  40 godzin tygodniowo.
 
 
III. Wymagania związane z wykonaniem pracy na stanowisku :
      
              Inspektor do spraw przeglądów budynków   
 
Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania :
 
Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne branży budowlanej ( technik budowlany) ,
- obywatelstwo polskie,
- znajomość podstawowych zagadnień budowlanych z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przepisów
  prawa budowlanego,
- bardzo dobra znajomość pracy biurowej (sporządzanie dokumentów, faktur, opracowywanie pism,
  wykresów i tabel na potrzeby zakładu pracy, archiwizacja dokumentów),
- znajomość przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- nieposzlakowana opinia,
- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- biegła znajomość topografii miasta Kluczbork.
 
 Znajomość przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:
  • Prawo budowlane,
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów,
  • Ustawa o własności lokali,
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności na stanowisku którego dotyczy konkurs,
- mile widziane uprawnienia budowlane lub uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, niekonfliktowość, uczciwość,
- umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
   publicznych;

IV. Zakres wykonywanych czynności:
     - Obsługa administracyjna gminnego zasobu mieszkaniowego,
      - Kosztorysowanie robót budowlanych,
      - Prowadzenie technicznej dokumentacji budowlanej,
      - Inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych,.
      - Przygotowywanie korespondencji w zakresie pełnionych obowiązków oraz prowadzenie wymaganej  
        dokumentacji,
 
V. Inne informacje
      - Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z oferentami spełniającymi              
        powyższe kryteria.
      - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
      - Ofert odrzuconych nie zwracamy.
 
VI. Sposób składania ofert
        Oferty z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Inspektor ds. przeglądów budynków" w zamkniętych   
        kopertach należy składać listownie, bądź osobiście, w terminie do dnia 07.10.2016 r.   w Sekretariacie
        Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A.
 
 
 
 
                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                   inż. ADAM  WOJCIECHOWSKI
 
 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego