<b>15-05-2014r.</b><br>MZOK Kluczbork ogłasza nabór na stanowisko kasjera praca w wymiarze 1/2 etatu. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

15-05-2014r.
MZOK Kluczbork ogłasza nabór na stanowisko kasjera praca w wymiarze 1/2 etatu.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Praca · 15/5/2014 21:38:57

MIEJSKI  ZARZĄD OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
W KLUCZBORKU, ul. Wolności 1A


poszukuje kandydata na stanowisko
KASJERA w wymiarze ½ etatuI. Wymagania związane z wykonaniem pracy na stanowisku kasjera .

Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania :

1. Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,
ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość),
przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy obrocie pieniężnym, doświadczenie w pracy biurowej (preferowana wiedza z zakresu  zarządzanie nieruchomościami ),
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie był(a) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie,
nie karana(y) za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kasjera,

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość obsługi komputera (w tym MS Word, MS Excel),
znajomość obsługi urządzeń fiskalnych,
wysoki poziom etyki profesjonalnej,
komunikatywność i umiejętność współpracy w grupie,
dyspozycyjność,

3. Znajomość przepisów:
znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej ,
znajomość przepisów o ochronie wartości pieniężnych, o finansach publicznych , klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu ,

II. Główne obowiązki kasjera:
prowadzenie kasy MZOK :
przechowywanie gotówki zgodnie z przyjętymi standardami
przyjmowanie gotówki do kasy z jednoczesnym wystawieniem pokwitowania,
dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dowodów (list płac, delegacji, faktur, not itp.)
odprowadzanie i przyjmowanie gotówki z banku ,
bieżące sporządzanie raportów kasowych ,
uzgadnianie i sprawdzanie stanu gotówki .
przyjmowanie do kasy innych środków pieniężnych zastępujących gotówkę (czeki, weksle)
bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania ( kwitariuszy , czeków gotówkowych,  itp.) oraz składanie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje tych druków , wydawanie ich i rozliczanie.
Przeprowadzenie postępowania przewidzianego w przepisach w razie zagubienia , kradzieży lub zniszczenia czeku , uszkodzonego banknotu lub fałszywego znaku pieniężnego .

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
       - list motywacyjny,
       - curriculum vitae,
       - kwestionariusz osobowy
       - dokumenty potwierdzające wykształcenie,
       - dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
        - oświadczenie , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
          publicznych,
        - oświadczenie kandydata, że nie był /a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za
           przestępstwo  karne oraz , że nie był/a karany/a za przestępstwo gospodarcze lub przeciwko
          mieniu,
       - oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 30.05.2014 r. do godziny 15 00 w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych , ul. Wolności 1A 9
( Sekretariat – pokój Nr 5 )

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert:
-  do  10.06.2014 r.

IV. Inne informacje
    - Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia i możliwość         
      przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
    - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
    - Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Podpisał :
DYREKTOR
Inż. Adam Wojciechowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego