<b>07-05-2015r.</b><br>OGŁOSZENIE na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku i pawilonów przy ul. Moniuszki - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

07-05-2015r.
OGŁOSZENIE na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku i pawilonów przy ul. Moniuszki

Opublikowany przez Jan Szczepański w Ogłoszenie · 14/5/2015 21:29:00
\t \t \t \t
Kluczbork 07.05.2015
OGŁOSZENIE

na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 
w Kluczborku i pawilonów przy ul. Moniuszki

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Kluczbork- Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku , ul. Wolności 1 A, Tel. 77-418-1315
2. Rodzaj zamówienia.
Zamówienie zwolnione z przepisów Ustawy Zamówienia Publiczne.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna placu targowego nr 1 w Kluczborku o powierzchni 3354 m2 i znajdujących się na nim pawilonów handlowych.
4. Zakres przedmiotu zamówienia:
a) Ochrona fizyczna placu i pawilonów od godz. 17.00 do 7.00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni świąteczne i niedziele ( w sobotę od godz. 14.00 do 7.00 w poniedziałek ). Czas ochrony może ulec zmianie w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy usługi lub porozumienia w trakcie trwania umowy usługi.
b) Kontrolowanie pojazdów i osób na terenie placu w czasie wykonywania czynności ochrony. W zakresie kontroli jest odnotowywanie w książce kontroli, każdego pojazdu , który wjechał na teren placu targowego.
c) Zatrzymywanie osób, które dokonały, usiłowały dokonać kradzieży lub dewastacji mienia, względnie innego rodzaju przestępstwa i przekazanie ich bezzwłocznie organom ścigania przestępstw.
d) Kontrolowanie przestrzegania porządku publicznego na terenie placu i zabezpieczenie pomieszczeń sanitarnych przed dewastacją.
e) Składanie istotnych informacji i spostrzeżeń oraz uwag dotyczących pełnionej służby do MZOK oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie. W przypadkach szczególnych informowanie grupy interwencyjnej jeśli jest taka.
f) Współdziałanie z kierownictwem MZOK , organami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ochranianego obiektu.
5. Odpowiedzialność
W zakresie usługi jest odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez osoby postronne na terenie placu jak w pawilonach handlowych.
6. Termin wykonania zamówienia : od 01.06.2015 do 31.05.2016 r
7. Opis warunków udziału w wyborze wykonawcy ww. zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r nr 145 , poz. 1221 ze zm. )
b) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Wykonawca składając ofertę musi przedstawić w ofercie:
a) Pisemną deklarację wykonania usługi wraz z miesięczną ceną za jej wykonanie.
b) Kopię aktualnej koncesji i odpowiednich licencji
c) Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zadania
d) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy.
9. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Jan Szczepański , tel. 605841216 lub 77-418 1315.
10. Miejsce i termin składania ofert: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku , ul. Wolności 1 A, pokój nr 5 w budynku „A” do dnia 21 maja 2015 r do godz. 09.00.
11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się nast. kryteriami:
a) Wysokością ceny ( w ofercie należy podać cenę netto i brutto za cały miesiąc realizacji zamówienia )
b) Możliwościami technicznymi Wykonawcy przedłożonymi w ofercie i użytymi do realizacji zamówienia.
c) Kwalifikacjami osób wykonujących zamówienie.
d) Opiniami o wykonawstwie ww. usług u innych zamawiających.
e) Zamawiający nie określa w jaki sposób dokona wyboru oferty.
12. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami w celu doprecyzowania szczegółów treści umowy i warunków zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w ww. postępowaniu.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam Wojciechowski


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego