<b>27-06-2013 r.</b><br>Przetarg UZP-1-D- 2013- Ogłoszenie - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

27-06-2013 r.
Przetarg UZP-1-D- 2013- Ogłoszenie

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 27/6/2013 21:13:05

Sygnatura postępowania  : ZP-1 / D /2013

Kluczbork 27.06.2013 r


OGŁOSZENIE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   na :
„Dostawę miału węglowego”.

ZAMAWIAJACY.
Nazwa Zamawiającego: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych( MZOK ) w Kluczborku
Adres Zamawiającego: 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A.
NIP: 751 169 5805; Tel. 77-418-1315; Faks: 77-418-2415
Strona internetowa: www.mzokkluczbork.pl
E-mail: przetargi@mzokkluczbork.pl
Godziny pracy Zamawiającego : od poniedziałku do piątku , od godz. 7.00 do 15.00.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 125 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. : Dz. U. z 2010 r , nr 113, poz. 759 ) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie: www.mzokkluczbork.pl
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są  dostawy węgla kamiennego sortyment miał M23  ( wartość opałowa 23 000 kJ,) w ilościach detalicznych według  występujących potrzeb zamawiającego na terenie gminy Kluczbork. Oznaczenie postępowania przetargowego : ZP-1 / D /2013. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 09111210-5.  Dostawy miału węglowego będą dostarczane sukcesywnie  na polecenie Zamawiającego w ilościach  3 ton jednorazowo pod  wskazany  adres.   Szacowana sumaryczna ilość miału Zamawiający przewiduje na ok. 144 ton na cały okres trwania umowy. Ilość ta może ulec zmianie ze względu na aktualne zapotrzebowanie w okresie grzewczym.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH.
Nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dostawy będą odbywały się od rozpoczęcia okresu grzewczego w 2012 r do 30 kwietnia 2014 roku.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w  postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące:
7.1.1.Posiadania uprawnień do dokonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7.1.2.Posiadania wiedzy  i doświadczenia w zakresie dostaw węgla kamiennego
7.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, ( samochodami  o ładowności do 4 ton ) oraz
         osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( rozładunek mechaniczny lub ręczny ).
7.1.4. Bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia
7.2.   W celu dokonania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy zobowiązani są do złożenia  podpisanego  wraz z dokumentami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
7.2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 – ustawy Pzp ( wyłącznie na druku Zamawiającego – załącznik nr 1i 2 do SIWZ )
7.2.2. Zaświadczenia, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
7.2.3. Oświadczenia i wykaz posiadanych środków technicznych ( samochody lub inny sprzęt ), który umożliwi dostawę miału węglowego na wskazane miejsce i jego rozładunek w ilościach detalicznych w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Zamawiający wymaga wadium w kwocie 3000 zł . Słownie: trzech tysięcy zł. Termin wpłaty wadium upływa przed terminem złożenia ofert. Konto, na  które należy wpłacić wadium:  18 1240 1662 1111 0000 2656 2986
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
9.1.Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
9.2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  będzie kierował się wysokością ceny, która  będzie  
    podstawowym kryterium . Ocena ofert będzie punktowana.
9.3.Najwyższą liczę punktów  ( 100 )  otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę a każdej kolejnej zostaną przyznane punkty według następującego wzoru :
     Liczba punktów ocenianej oferty = ( cena oferty z najniższą ceną x 100 ) /  cena ocenianej oferty.
9.4.Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.5.Za najkorzystniejszą  wybrana  zostanie oferta , która uzyska najwyższą liczę punktów.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w sekretariacie ( budynek A , pokój nr 5 ) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork do dnia 15 lipca  2013r do godz. 9.00.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .
Termin  związania ofertą wynosi 30 dni.
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie przewiduje  zawierania  umowy ramowej.
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
INFOFMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PTK. 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3 I 4 , JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Dyrektor Miejskiego  Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego