<b>08-05-2014 r.</b><br>Ogłoszenie na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku i znajdujących się na nim pawilonów handlowych przy ul. Moniuszki. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

08-05-2014 r.
Ogłoszenie na wykonanie usługi ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku i znajdujących się na nim pawilonów handlowych przy ul. Moniuszki.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 8/5/2014 21:26:42

Kluczbork 08.05.2014 r.


Ogłoszenie na wykonanie usługi

ochrony fizycznej placu targowego nr 1 w Kluczborku i znajdujących się na nim pawilonów handlowych przy ul. Moniuszki.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kluczbork- Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych( MZOK ) w Kluczborku,
ul. Wolności 1A, 46-200 Kluczbork, tel./fax. 077-418-2415.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zwolnione z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna placu targowego nr 1 w Kluczborku
o powierzchni 3354 m2 i znajdujących się na nim pawilonów handlowych.
W zakres ochrony wchodzi:
a) Ochrona fizyczna placu i pawilonów w godz. od 17.00 do 7.00 dnia następnego w
dni robocze oraz całodobowo w dni świąteczne i niedziele ( od 14.00 w sobotę do
7.00 w poniedziałek),
b) Kontrolowanie pojazdów i osób na terenie placu,
c) Zatrzymywanie osób, które dokonały, usiłowały dokonać kradzieży lub dewastacji mienia , względnie innego rodzaju przestępstwa i przekazanie ich bezzwłocznie organom ścigania przestępstw.
d) Przestrzeganie porządku publicznego na terenie placu i zabezpieczanie
pomieszczeń sanitarnych przed dewastacją,
e) Składanie istotnych informacji o spostrzeżeniach i uwagach dotyczącej pełnionej
służby do MZOK oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie a w
przypadkach szczególnych dotyczących bezpieczeństwa lub zagrożenia,
natychmiastowe informowanie grupy interwencyjnej i odpowiednie służby,
f) Współdziałanie z kierownictwem MZOK w Kluczborku , oraz organami Policji,
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa
ochranianego obiektu.
4. Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2014 r do 31.05.2015 roku.
5. Opis warunków udziału w wyborze wykonawcy ww. zamówienia. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 roku nr 145 , poz.1221 ze zm.
b) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. Wykonawca składając ofertę musi przedstawić w ofercie :
a) pisemną deklarację wykonania usługi wraz z miesięczną ceną za jej wykonanie,
b) kopię aktualnej koncesji i odpowiednich licencji,
c) wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.
d) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy.
7. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jan Szczepański w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, budynek B, pokój nr 3 , tel. 077-418-1315.
8. Miejsce i termin składania ofert: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A pokój nr 5 do dnia 28 maja 2014 roku do godz. 10.00.
9. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował nast. kryteriami:
a) Wysokością ceny ( w ofercie należy podać cenę netto i brutto za jeden miesiąc
realizacji zamówienia ),
b) Możliwościami technicznymi Wykonawcy przedłożonymi w ofercie i użytymi do
realizacji ww. zamówienia,
c) Kwalifikacjami osób wykonujących zamówienie,
d) Opiniami o wykonawstwie ww. usług u innych podmiotów gospodarczych.
e) Zamawiający nie określa w jaki sposób dokona wyboru oferty.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia z nim umowy telefonicznie lub pisemnie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania szczegółów treści umowy i
warunków zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w ww. postępowaniu.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego