<b>27-06-2013 r. </b><br>Przetarg_UZP-1-D-2013-siwz - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

27-06-2013 r.
Przetarg_UZP-1-D-2013-siwz

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 27/6/2013 21:14:16

Sygnatura postępowania  : ZP-1 / D /2013

                                                                                Kluczbork 27.06.2013 r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. :Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 )o wartości zamówienia poniżej 125 000 euro.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa  miału węglowego”
ZAMAWIAJACY.
Nazwa Zamawiającego: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Adres Zamawiającego: 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A.
NIP: 751 169 5805; Tel. 77-418-1315; Faks: 77-418-2415
Strona internetowa:  www.mzokkluczbork.pl
E-mail: przetargi@mzokkluczbork.pl
Godziny pracy Zamawiającego : od poniedziałku do piątku , od godz. 7.00 do 15.00.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 125 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. : Dz. U. z 2010 r , nr 113, poz. 759 ) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są  dostawy węgla kamiennego sortyment miał M23  ( wartość opałowa 23 000 kJ, ) w ilościach detalicznych według  występujących potrzeb zamawiającego na terenie gminy Kluczbork. Oznaczenie postępowania przetargowego : ZP-1 / D /2013. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 09111210-5.  Dostawy miału węglowego będą dostarczane sukcesywnie  na polecenie Zamawiającego w ilościach 3 ton jednorazowo pod  wskazany  adres.   Szacowana sumaryczna ilość miału Zamawiający przewiduje na ok. 144 ton na cały okres trwania umowy. Ilość ta może ulec zmianie ze względu na aktualne zapotrzebowanie w okresie grzewczym.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dostawy będą odbywały się od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2013 do 30 kwietnia 2014 roku.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące:
5.1. Posiadania uprawnień do dokonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5.2.  Posiadania wiedzy  i doświadczenia w zakresie dostaw węgla kamiennego
5.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, ( pojazdami  o ładowności do 4 ton ) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( rozładunek mechaniczny lub ręczny ).
5.4. Bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
6.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 1 do SIWZ ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie ).
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp , wg załącznika nr 2 do SIWZ ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców )
6.2.2..Aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24. Ust. 1 pkt.  2 ustawy Pzp ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców ).

6.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.4. Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie w/w warunku w pkt. 6.3. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp  a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2.  SIWZ.
6.5.  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w pkt. 6  SIWZ , z zastrzeżeniem , że zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości.
6.6. Dokumenty , których mowa powyżej  w pkt.6.5. SIWZ   powinny być wystawione nie wcześniej ni ż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
6.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej  w pkt. 6.5.  SIWZ  , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas pkt. 6.5.  SIWZ stosuje się odpowiednio.

6.8. W celu dokonania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy zobowiązani są do złożenia podpisanego wraz z dokumentami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
6.8.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 – ustawy Pzp   ( wyłącznie na druku Zamawiającego – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ )
6.8.2. Kopię zaświadczenia, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obiętym zamówieniem publicznym
6.8.3.Oświadczenia - wykaz posiadanych środków technicznych ( samochody lub inny sprzęt ), który umożliwi dostawę miału węglowego na wskazane miejsce i jego rozładunek w ilościach detalicznych w miarę zapotrzebowania Zamawiającego – załącznik nr 3 do SIWZ.
6.8.4. Kopię dowodu wpłaty wadium.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
7.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie . Adres Zamawiającego :
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A . Faks Zamawiającego :77 418 24 15
7.2.Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz załącznikami , w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zamiany lub wycofania oferty.
7.3.Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty informacyjne faksem to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4.Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jan Szczepański, tel. 605-841-216.
7.5.Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SIWZ. Zasady dotyczące treści i  zmian  SIWZ określa art.38 ustawy Pzp.  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom , którym przekazano SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Zamawiający  wymaga wadium w kwocie 3000 zł. Termin wpłaty wadium upływa   przed terminem złożenia ofert. Konto, na  które należy wpłacić wadium:  18 1240 1662 1111 0000 2656 2986 .
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .
Termin  związania ofertą wynosi 30 dni.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
10.1.Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.

10.2.Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
10.2.1.Wypełniony formularz „OFERTA”, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
10.2.2.Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6  SIWZ.

10.3. W składanej  dokumentacji:
Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie , właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób , by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach , których treść musi być zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
Oferta musi być napisana w języku polskim czytelnym.
Wszystkie zapisane strony oferty , z wyjątkiem oryginału dokumentu , który nie jest wystawiony przez Wykonawcę , a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy ( w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób aby umożliwiał identyfikację osoby ) bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ( w tym upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty ).
Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty , ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych, pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja , w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub samodzielnym Wykonawcą , a jednocześnie uczestnikiem oferty wspólnej.
W przypadku gdyby oferta , oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.  nr 153 poz. 1503 z póź. zm. ), Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec , które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTEPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” Wykonawca nie może zastrzec  informacji dotyczących swojej nazwy ( firmy ) oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego ( np. materiałów reklamowych , informacyjnych ) pożądane jest aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu.
11.2.Ofertę należy opisać w następujący sposób: Oferta na „Dostawę miału węglowego”   dla Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A. Nie otwierać przez godz. 9.30 w dniu 15.07.2013 r.
11.3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, 46-200 Kluczbork ul. Wolności 1 A w pok. nr 5 w budynku A, w terminie do dnia 15.07.2013 r. do godz. 9.00.
11.4.Za termin złożenia oferty należy rozumieć termin jej wpływu do miejsca określonego w pkt. 11.3.SIWZ.
11.5.Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcy niezwłocznie.
11.6.Otwarcie ofert złożonych nastąpi w dniu 15.07.2013 r. o godz. 9.30 w sali na I piętrze w budynku B w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 1 A.
11.7.Otwarcie ofert jest jawne.
11.8.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.9.Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
11.10.Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informację , o których mowa w pkt. 11.8 i 11.9. SIWZ.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca w formularzu „OFERTA” , stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ poda cenę za wykonanie zamówienia.
Cena oferty służy ocenie i porównaniu złożonych ofert w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca obliczy cenę oferty poprzez sumowanie wartości wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych do wykonania zamówienia.
Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę w formularzach cenowych  oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich , a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.
Podane ceny jednostkowe w ofercie cenowej nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji.
Zamawiający w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
13.1.Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  będzie kierował się wysokością ceny , która będzie podstawowym kryterium . Ocena ofert będzie punktowana .
13.3.Najwyższą liczę punktów  ( 100 )  otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę a każdej kolejnej zostaną przyznane punkty według następującego wzoru :
Liczba punktów ocenianej oferty = ( cena oferty z najniższą ceną x 100 )  /  cena ocenianej oferty.
13.4.Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.5.Za najkorzystniejszą  wybrana  zostanie oferta , która uzyska najwyższą liczę punktów.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14.1.W przypadku gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci zostaną zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
14.2.Zamawiający poinformuje Wykonawcę , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
14.3. W przypadku gdy Wykonawca nie podpisze w wymaganym terminie umowy to wpłacone wadium przez Wykonawcę,  zostaje zaliczone w przychody  Zamawiającego bez prawa dochodzenia zwrotu tej kwoty.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
15.1. Zamawiający  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w kwocie 5000 zł ( pięć tysięcy zł ).
15.2. Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem podpisania umowy i należy ją  wykonać  nie później niż w dniu podpisania umowy. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego . Nr konta rachunku bankowego : 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY , ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Ogólne warunki umowy są przedstawione we „wzorze  umowy”, który stanowi załącznik nr 5  do SIWZ.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące „wzoru umowy” będą rozpatrywane w połączeniu z  całą SIWZ , zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp ( art.179-198 a-g )
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę , opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującej.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z treścią przed upływem tego terminu.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności , o których mowa w pkt. 17 f)  SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone z pkt. 17  g)  wnosi się w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie dotyczące treści  ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców, o których mowa w pkt.6. SIWZ , reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. nr 226 , poz. 1817 ).
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 i 6.2.  SIWZ , należy przedstawić w oryginale , pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 6  SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę  ( tj. osoby posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego Pełnomocnika )
Dokument wielostronicowy  przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej  ( ponumerowanej ) stronie.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania i   podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów , muszą być  poświadczone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę   lub te podmioty.
PODWYKONAWCY
            Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy , zobowiązany jest wskazać zakres prac ( części
            zamówienia ) , który zostanie powierzony Podwykonawcom w formularzu „ OFERTA” –załącznik nr 4 do SIWZ.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
Ofertę można wycofać  poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
Ofertę można zmienić  poprzez  powiadomienie o wprowadzeniu zmian . Zmiana oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r . nr 113, poz. 759 ).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną cześć.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 do SIWZ –art. 22 Ustawy Pzp.

Załącznik nr 2 do SIWZ –art. 24 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 do SIWZ –Wykaz sprzętu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 5 do SIWZ –Wzór umowy


Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego