Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na targ - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na targ

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/4/2023 11:25:00
Przetarg nr 4 / 2023

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK) ogłasza przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.
Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.
Przedmiot przetargu:
I . Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha, KW 18538 i część działki
nr 150/5 o pow. 0,0720, KW 41946 ark. m. 5. W przetargu jest:
A ) Pawilon handlowy A2; B3;D2;E3 ;E4; E7; E9; E 11; E 12; F 3; F 6; F8; F 9; F 10 o powierzchni 19,3 m 2
Warunki przetargowe dzierżawy pawilonów:
Na pawilony kwota wywoławcza wynosi 747,00 zł. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Licytowana kwota jest miesięczną wartością netto za dzierżawę pawilonu. Kwota dzierżawy to wylicytowana wartość z przetargu plus podatek VAT od tej kwoty oraz koszty monitoringu pawilonu. Wymagane wadium w przetargu wynosi 500 zł.
B) Miejsce handlowe G7;G8;H2;H3;H7;H8;H9;I2;I3;I7;I8;I9;J2;J7;K2;K3;K7 o powierzchni 20 m2.
Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 75,00 zł. Wymagane wadium 100 zł.
C) Miejsce handlowe G6.1; G10.1; H1; H1.1;H5.1;H10;I1;I1.1;I6;I6.1;I10;J8;K1.1;K8 o powierzchni 10 m2..
Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 49,00 zł. Wymagane wadium 50 zł.
D)Miejsce handlowe nr:4;13;23;24;25;26;27;28 oraz 17 i 18 ( za wyjątkiem miesiąca czerwca) o powierzchni 4 m2. Warunki przetargowe: kwota wywoławcza w przetargu wynosi 30,00 zł. Wymagane wadium 30 zł.
Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w miejsc handlowych.
II . Warunki podpisania umowy i wymagania przetargowe.
1) Umowa dzierżawy i rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
2) Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
3) W imieniu Gminy Kluczbork umowę podpisze Dyrektor MZOK.
4) Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2023 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
5) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork
18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
6) Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
a) dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
b) aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
7) Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego oraz innymi opłatami nieuiszczonymi do MZOK.
8) Wadium należy wpłacić do 18.04.2023 r ( w tytule operacji należy wpisać „Wadium na targowisko”) Wadium zostanie:
a) zaliczone na poczet wpłat za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego, jeżeli dana osoba wygra przetarg.
b) zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
c) jeżeli osoba ustalona, jako rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy, wtedy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9) Uwagi organizatora przetargu:
a) MZOK zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
b) Umowa dzierżawy lub rezerwacji nie zwalnia z opłat publiczno – prawnych.
c) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia całości lub części ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości.
d) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.
Dyrektor MZOK mgr Ryszard Okaj
Wzór umowy : UMOWA AD ….. / 2022
o rezerwację miejsca handlowego

\tzawarta w dniu ……..2022 r w Kluczborku, pomiędzy Gminą Kluczbork - Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych z siedzibą w Kluczborku, ul. Wolności 1A, reprezentowanym przez mgr Ryszarda Okaja – Dyrektora, zwanym w treści umowy Zarządcą, a …………., zam. …………….., PESEL:………., tel. …….., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………….; NIP: …………zwany w treści umowy Rezerwującym, treści następującej.
§ 1
Zarządca oświadcza, iż jest zarządcą nieruchomości – Targowisko Miejskie, położonej
w Kluczborku przy ul. Moniuszki, na działkach nr 150/8 i 150/5, której właścicielem jest Gmina Kluczbork.
§ 2
1. Zarządca gwarantuje Rezerwującemu, możliwość wyłącznego korzystania z miejsca handlowego o powierzchni ……… m2, oznaczonego nr …….. na planie zagospodarowania Targowiska, stanowiącego załącznik nr l do niniejszej umowy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. l, obejmuje wszystkie dni powszednie do godziny 9.00, a zimą do godziny 10.00.
3. Po godzinach wskazanych w ust.2, miejsce objęte rezerwacją jest w dyspozycji Zarządcy, który może je udostępnić innemu handlującemu.


§ 3
Rezerwujący nie jest uprawniony do wydzierżawienia lub użyczenia miejsca handlowego objętego rezerwacją, ani jego części.
§ 4
1. Miejsce handlowe objęte rezerwacją wykorzystywane będzie przez Rezerwującego, \twyłącznie w celu ustawiania stoiska i prowadzenia działalności handlowej.
2. Zabrania się Rezerwującemu prowadzenia działalności handlowej poza liniami
określającymi powierzchnię rezerwowanego pola handlowego.
3. Stoisko na placu handlowym objętym rezerwacją winno być demontowane, każdego dnia \tpo zakończeniu handlu.
4. Zarządca nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu handlowym
§ 5
Rezerwujący płacić będzie Zarządcy opłatę za rezerwację w wysokości ………. zł miesięcznie (słownie: ………….. zł) powiększoną o należny podatek VAT.
§ 6
1. Opłata za rezerwację, płatna jest miesięcznie z góry, w terminie określonym na fakturze.
2. Wpłaty określonej w ust. l należy dokonać w kasie Zarządcy lub na rachunek bankowy – \tBank Pekao S.A. I Oddz. Kluczbork, nr konta: 41124016621111000026562960.
§ 7
1. Rezerwujący jest uprawniony do zawieszenia wykonania niniejszej umowy na okres, \tłącznie odpowiadający dwóm miesiącom kalendarzowym w każdym roku obowiązywania \tumowy.
2. Wniosek o zawieszenie umowy, Rezerwujący winien złożyć u Zarządcy, ze wskazaniem miesiąca kalendarzowego zawieszenia umowy, nie później niż w drugim dniu od \tproponowanego terminu zawieszenia.
3. W okresie zawieszenia umowy, Rezerwujący płaci 50 % opłaty wskazanej w § 5,
4. W okresie zawieszenia, miejsce handlowe, którego dotyczy niniejsza umowa, pozostaje
w dyspozycji Zarządcy, który może je udostępnić innemu handlującemu.
§ 8
Niniejsza umowa nie zwalnia Rezerwującego od ponoszenia opłat o charakterze publiczno - prawnym.
§ 9
Cesja praw wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony.
§ 10

1. Umowa obowiązuje od dnia …………….2022 r. do dnia ……………….2025 r.
2. Zarządca, na prośbę Rezerwującego, można przedłużyć okres obowiązywania umowy rezerwacji. Rezerwujący musi przestawić swoją prośbę na piśmie najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu zakończenia obowiązywania umowy rezerwacji. Po tym terminie prośba może nie być rozpatrzona.
§ 11
Rezerwujący jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Targowiska miejskiego i przepisów powszechnie obowiązujących związanych z prowadzoną przez niego działalnością handlową.
§ 12
1. Zarządca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku \tnaruszenia przez Rezerwującego, któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem \tjednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Rezerwujący………………………………………………………………………………Zarządca
Wzór umowy : U M O W A D Z I E R Ż A W Y AD ……… /2022


Zawarta w dniu ………...2022 r w Kluczborku pomiędzy Gminą Kluczbork – Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności l A, reprezentowanym przez mgr Ryszarda Okaja – Dyrektora, zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym a
imię , nazwisko , zam., adres: ; PESEL ………………, tel. ………….. prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą …………….NIP: ……………. zwanym w treści umowy Dzierżawcą.

§ 1
Wydzierżawiający oświadcza, iż jest zarządcą nieruchomości – Targowisko Miejskie, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki, na działkach nr 150/8 i 150/5, której właścicielem jest Gmina Kluczbork wraz ze znajdującymi się na niej pawilonami.
§ 2
1) Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę pawilon o powierzchni użytkowej 19,30 m2 wraz z gruntem, oznaczony nr …………. na planie zagospodarowania targowiska, stanowiącego załącznik nr l do niniejszej umowy. Umowa dotyczy powierzchni użytkowej wewnątrz pawilonu.
2) Wydzierżawiany pawilon wykorzystywany będzie przez Dzierżawcę wyłącznie w celu prowadzenia działalności handlowej.
3) Dzierżawca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu dzierżawy w sposób, jak najmniej uciążliwy dla innych użytkowników targowiska.
4) Wydanie pawilonu Dzierżawcy nastąpi w dniu podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
§ 3
1) Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli stanu przedmiotu dzierżawy w terminach uzgodnionych z Dzierżawcą.
2) W razie nie udostępnienia pawilonu w umówionym terminie, Wydzierżawiający ma prawo wejść do niego bez zgody Dzierżawcy.
§ 4
1) Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z pawilonu z należytą starannością, w sposób nieprzekraczający normalnego zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji.
2) Dzierżawcę obciążają koszty drobnych napraw związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu umowy ( w tym napraw zamka w drzwiach wejściowych).
3) Wszelkie zmiany i modernizacje w wydzierżawianym pawilonie muszą być uzgadniane z Wydzierżawiającym i wymagają jego pisemnej zgody określającej zakres i sposób ich wykonania przez Dzierżawcę.
§ 5
Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości: ……….. zł miesięcznie (słownie: …………………. zł.) powiększony o należny podatek VAT.
§ 6
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty opłat z tytułu korzystania z wody
i odprowadzania ścieków oraz energii elektrycznej, które regulować będzie bezpośrednio u ich dostawców, na podstawie zawartej z nimi umowy.
§ 7
1) Czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury, wystawionej przez Wydzierżawiającego, nie później jednak niż do 25 każdego miesiąca.
2) Wpłaty określonej w ust. l należy dokonać w kasie Wydzierżawiającego lub na rachunek bankowy – Bank Pekao S.A. I Oddz. Kluczbork, nr konta: 41124016621111000026562960.
3) Dzierżawca wraz z czynszem, zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem przez Wydzierżawiającego, monitoringu na terenie targowiska nr 1 w Kluczborku, w wysokości 36 zł netto plus należny podatek VAT, w okresie miesięcznym.
§ 8
Dzierżawca nie ma prawa oddawania przedmiotu dzierżawy lub jego części w poddzierżawę, ani go użyczać.
§ 9
Cesja praw wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony.
§ 10
1) Wydzierżawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia pawilonu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.
2) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z dzierżawą pawilonu ponosi Dzierżawca.
§ 11
Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego i przepisów powszechnie obowiązujących, a związanych z prowadzoną przez niego działalnością handlową. W razie konfliktu z innymi współużytkownikami targowiska. Dzierżawca jest zobowiązany, przed interwencją u Wydzierżawiającego, samodzielnie podjąć próbę rozwiązania konfliktu.
§ 12
Niniejsza umowa nie zwalnia Dzierżawcy od ponoszenia opłat o charakterze publicznoprawnym.
§ 13
Umowa obowiązuje od dnia ……………...2022 roku do dnia ……………...2025 r.
§ 14
1) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Dzierżawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.
2) Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia dzierżawy z zachowaniem okresu jednomiesięcznego wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
3) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku prowadzenia działalności handlowej na drodze dojazdowej – wewnętrznej na terenie targowiska.
4) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. l i 2, Dzierżawca obowiązany jest rozliczyć się z Wydzierżawiającym i wydać przedmiot dzierżawy w terminie wskazanym przez Wynajmującego.
§ 15
Niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.
§ 16
1) Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu pawilonu w stanie niepogorszonym poza granicami normalnej eksploatacji. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pawilonu będące wynikiem prawidłowego korzystania.
2) Zwrot przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 17
Wszelkie zmiany mniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Dzierżawca……………………………………………………………………………..Wydzierżawiający
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego