<b>10-01-2014 r.</b><br>Przetarg nieograniczony na podpisanie umowy na dzierżawę pomieszczeń użytkowych. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

10-01-2014 r.
Przetarg nieograniczony na podpisanie umowy na dzierżawę pomieszczeń użytkowych.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 10/1/2014 21:23:39

                  Kluczbork 10.01.2014.

OGŁOSZENIE

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza  publiczny przetarg nieograniczony na podpisanie umowy na dzierżawę pomieszczeń użytkowych.
1. Opis przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest :
a) Lokal – garaż przy ul. Piastowska 9
b) Lokal – garaż przy ul. Krakowska 27
c) Lokal – garaż przy ul. Mickiewicza 17 ( dz. Nr 28/4 )
d) Lokal- użytkowy na placu targowym nr 2 w Kluczborku
e) Budynek użytkowy na placu targowym nr 2 w Kluczborku
f) Lokal użytkowy typ „kiosk” – szt 3. na placu targowym nr 2 w Kluczborku.
g) Lokal użytkowy na placu targowym nr 2 w Kluczborku
h) Szalet miejski przy ul. A. Krajowej
i) Budynek gospodarczy – stodoła przy ul. Słowackiego 3

2. Opis lokali .
a) Lokal – garaż przy ul. Piastowskiej 9 składa się z jednego pomieszczenia o wymiarach 11 x 4,75 m =52,25 m2 . W pomieszczeniu jest posadzka betonowa , drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, okna drewniane, nad pomieszczeniem parterowym znajduje się pomieszczenie strychowe o tych samych wymiarach. Lokal jest murowany do remontu. Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
b) Lokal – garaż przy ul. Krakowskiej 27  składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni  16, 34 m2  Garaż jest z murowany , posadzka betonowa. Drzwi wejściowe drewniane. Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
c) Lokal- garaż przy ul. Mickiewicza 17 składa się składa się z jednego pomieszczenia o wymiarach  5,00 x 3,5 = 17,5 m2 . Garaż jest z murowany , posadzka betonowa, dach pokryty papą. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe drewniane. Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
Lokal użytkowy na placu targowym nr 2 składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 25,11 m2.  Pomieszczenie wyposażone jest w punkt poboru wody i instalację elektryczną. Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
d) Budynek użytkowy na placu targowym nr 2 posiada lokal o powierzchni użytkowej  31,9 m2.
Lokal  jest wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną  i instalację elektryczną. Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
e) Lokal użytkowy ( pawilon ) składa się z 5 pomieszczeń ( 8,04 m2; 19,92 m2; 19,79 m2; 8,17 m2; 49,40 m2.) o łącznej powierzchni użytkowej  105,32 m2. Lokal jest wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną ( w tym jest WC ),instalację elektryczną. Wszystkie pomieszczenia są w stanie dobrym. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
f) Lokal użytkowy typ „kiosk” – szt. 3. na placu targowym nr 2 w Kluczborku. Powierzchnia użytkowa 6,9  m2 . Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 10 zł.
g) Lokal użytkowy na placu targowym nr 2 składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 25,11 m2.  Pomieszczenie wyposażone jest w punkt poboru wody i instalację elektryczną. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 100 zł netto.
h) Szalet Miejski przy ul. Armii Krajowej . Kubatura budynku wynosi 247,93 m3 ,powierzchni użytkowa  47,50 m2 .Budynek wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Pomieszczenia użytkowe wyposażone są w pisuary, miski ustępowe ,baterie umywalkowe ,syfony umywalkowe i inne akcesoria służące do utrzymania szaletu miejskiego zgodnie z przepisami sanitarnymi i ppoż.  Szalet jest ogrzewany  przez gazowy kocioł c. o .
Lokal jest wolny od obciążeń prawnych i  przeznaczony pod działalność szaletu miejskiego
Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 250 zł netto. Kwota osiągnięta w przetargu jest wartością netto dzierżawy szaletu plus należny podatek VAT. Wszystkie koszty wynikłe z użytkowania szaletu pokrywa dzierżawca. Minimalna ilość godzin otwarcia szaletu 200 godzin miesięcznie.
Godziny i dni otwarcia szaletu należy uzgodnić z wydzierżawiającym.
i) Budynek gospodarczy – stodoła  położony przy ul. Słowackiego 3 w Kluczborku.
Powierzchnia użytkowa wynosi: 13,6x36,1=491 m2. W budynku istnieje  instalacja elektryczna , brak jest instalacji wodno – kanalizacyjnej. Obiekt jest murowany pokryty dachówką, wjazd do wnętrza przez 2 bramy ( wrota). Przeznaczenie budynku jest jako pomieszczenie magazynowe.
Lokal jest wolny od obciążeń prawnych. Budynek wymaga remontu. MZOK nie bierze udziału w kosztach remontu i przekaże stodołę w stanie w jakim obecnie się znajduje. Z tytułu przyszłych kosztów prac remontowych lub modernizacyjnych jakie może ponieść dzierżawca,  nie będą stosowane żadne ulgi finansowe.
Cena wywoławcza w przetargu wynosi 400 zł netto. Kwota osiągnięta w przetargu jest wartością netto dzierżawy stodoły  plus należny podatek VAT. Wszystkie koszty wynikłe z użytkowania stodoły pokrywa dzierżawca.
3. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów. Umowa dzierżawy będzie podpisana na okres 3lat z możliwością jej przedłużenia na następne lata.
a) Miesięczne koszty dzierżawy garażu  w roku 2014  wynoszą 3,63 zł za  m2 powierzchni użytkowej plus należny podatek VAT( dotyczy pozycji 1 - a, b, c ).
b)  Miesięczne koszty dzierżawy lokali na targ nr 2  w roku 2014  wynoszą 15,17 zł za  m2 powierzchni użytkowej plus należny podatek VAT. W następnych latach wysokość czynszu dzierżawnego będzie naliczana na podstawie Zarządzenia Burmistrza regulującego wysokość  stawek czynszu dzierżawnego na terenie miasta Kluczborka ( dotyczy pozycji 1- d, e, f, g).
c) Pomieszczenia będą przekazane w stanie w jakim obecnie się znajdują. Konserwacje i  naprawy przeprowadzać  będzie dzierżawca lub najemca. Remontu kapitalnego pomieszczeń MZOK nie przewiduje. MZOK zastrzega sobie , że w przypadku  rozbiórki w/w pomieszczeń,  należy  opróżnić je  w terminie jednego miesiąca od chwili powiadomienia o rozbiórce. MZOK nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów remontów na dzierżawionych lub najmowanych obiektach. Miesięczne należności z tytułu dzierżawy lub najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze. Opłaty z tytułu dzierżawy  nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym .
4. Warunki przetargowe.
Prawo podpisania umowy dzierżawy lub najmu otrzyma osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę uprawniającą do podpisania umowy dzierżawy lub najmu . Licytowana kwota jest wartością  netto do której będzie dodany należny  podatek VAT.
Przetarg  jest ustnym przetargiem publicznym , który odbędzie się w dniu 24.01.2014  r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-wpłacenie wadium w wysokości  100 zł ( dotyczy wszystkich pozycji wyszczególnionych w ogłoszeniu )  do dnia  21 stycznia  2014 r ,
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
-posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
Osoby , które nie wygrały przetargu otrzymają zwrot wadium po przetargu.
Obowiązkiem osoby, która wygra przetarg jest wpłata wylicytowanej kwoty  z przetargu w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Jest to warunek podpisania umowy najmu.
Wpłacone wadium  na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi w przypadku nie podpisania umowy  przez osobę, która wygra przetarg.
W przypadku  podpisania umowy przez dzierżawcę lub najemcę  wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat dzierżawnych lub najmu ( dotyczy pozycji 1- a, b, c, d, e, f , g ,h, i).
Po 7 dniach lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać  stosowną umowę najmu lub dzierżawy. Nie wpłacenie wylicytowanej kwoty – za prawo podpisania umowy  ( dotyczy pozycji 1 – a, b, c, d, e , f , g) lub nie podpisanie  umowy najmu  lub dzierżawy  w w/w terminie  czyni przetarg  niebyłym.
5. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK , ul. Wolności 1 A , pokój 3 w budynku B lub telefonicznie ; nr tel. 77- 418- 13 15  oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
6. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) W przypadkach szczególnych Wydzierżawiający może skrócić okres obowiązywania umowy dzierżawy z uzasadnionych powodów wynikających z potrzeb Gminy.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego