<b>19-06-2013 r.</b><br>Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnego lokalu użytkowego będącego pod zarządem MZOK. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

19-06-2013 r.
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnego lokalu użytkowego będącego pod zarządem MZOK.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 19/6/2013 21:12:11

Kluczbork , dnia 19.06.2013 r.


                                             OGŁOSZENIE


 Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnego lokalu użytkowego będącego pod zarządem MZOK .

                                                I przetarg ustny  nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa budynku użytkowego znajdującego się przy ul. Armii Krajowej. Przeznaczenie budynku jest jako szalet miejski.
Kubatura budynku wynosi 247,93 m 3  
Powierzchni użytkowa w budynku wynosi 47,50 m 2
Budynek wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową
Pomieszczenia użytkowe wyposażone jest w pisuary, miski ustępowe ,baterie umywalkowe ,syfony umywalkowe i inne akcesoria służące do utrzymania szaletu miejskiego zgodnie z przepisami sanitarnymi i ppoż.
Pomieszczenia szaletu ogrzewane są przez gazowy kocioł c. o .
Lokal jest wolny od obciążeń prawnych i  przeznaczony pod działalność szaletu miejskiego
Cena wywoławcza w przetargu wynosi 250 zł netto.
Minimalna ilość godzin otwarcia szaletu 200 godzin miesięcznie.
Godziny i dni otwarcia szaletu należy uzgodnić z wydzierżawiającym.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stodoły położonej przy ul. Słowackiego 3 w Kluczborku.
Powierzchnia użytkowa wynosi: 13,6x36,1=491 m2.
W pomieszczeniu brak jest instalacji wodno – kanalizacyjnej.
W stodole istnieje  instalacja elektryczną.
Obiekt jest murowany pokryty dachówką, wjazd do wnętrza przez 2 bramy ( wrota).
Przeznaczenie budynku jest jako pomieszczenie magazynowe.
Lokal jest wolny od obciążeń prawnych.
Budynek wymaga remontu.
MZOK nie bierze udziału w kosztach remontu i przekaże stodołę w stanie w jakim obecnie się znajduje.
Z tytułu przyszłych kosztów prac remontowych lub modernizacyjnych jakie może ponieść dzierżawca,  nie będą stosowane żadne ulgi finansowe.
Cena wywoławcza w przetargu wynosi 400 zł netto.

Warunki uczestnictwa w przetargu i wymagania przetargowe.
Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
Termin zawarcia umowy 01.07.2013r .
Umowę dzierżawy  zawrze w imieniu Gminy Kluczbork Dyrektor  Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2013 roku o godz. 09.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A , budynek B sala na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 500 zł  na konto Bank PeKaO S.A. I  O/ Kluczbork  
                       18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.   

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Wadium należy wpłacić do 24 czerwca 2013 r.  
Wadium zostanie : zaliczone na poczet czynszu jeżeli dana osoba wygra przetarg lub zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca  nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uwagi organizatora przetargu :
Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami w MZOK.
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia lub podnajęcia lokalu do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do  publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.
Wysokość opłat z tytułu najmu lokalu stanowi kwota wynikająca z ceny jaką  wylicytuje najemca w przetargu plus VAT. Kwota  ta stanowić będzie  miesięczną opłatę jaką najemca lokalu będzie musiał uiszczać do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Dzierżawca ponosi koszty opłat z tytułu korzystania z wody, odprowadzania ścieków, c. o., energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych oraz innych opłat wynikających z odrębnych przepisów.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego