<b>03-06-2014r.</b><br>Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

03-06-2014r.
Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 3/6/2014 21:28:01

Przetarg nr 4  / 2014                                                                                               

Kluczbork 03.06.2014 r


OGŁOSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK )  ogłasza przetarg na dzierżawę pawilonów  i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących  się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.       
                                         Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.
Przedmiot przetargu:
Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha , KW 18538 i część działki nr 150/5 o pow. 0,0720 , KW 41946 ark. m. 5
zabudowanej  pawilonem  F9  o pow. 19,30 m2  
Warunki przetargowe:
Kwota  wywoławcza w przetargu  dla  pawilonów wynosi  569,74 zł. Licytowana kwota jest miesięczną wartością  netto za dzierżawę pawilonu. Wylicytowana kwota  w przetargu plus podatek VAT od  tej wartości  oraz koszty ochrony pawilonu stanowią sumaryczną cenę  jaką należy comiesięcznie uiszczać na konto MZOK .  Wymagane wadium wynosi  1500  zł.
miejsce handlowe   G8  ; G 9 ; H 9 ; I 2;  I 3 ; J 6 ; K 7 o powierzchni 20 m2
Warunki przetargowe:
Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 133  zł.  Wymagane wadium wynosi 500 zł.        
miejsce handlowe G 10.1 ;   I 6 ;  J 5   o powierzchni 10 m2
Warunki przetargowe:
Kwota  wywoławcza w przetargu wynosi 67  zł.  Wymagane wadium wynosi 400 zł.   
Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w  miejsc handlowych.
Warunki podpisania umowy i  wymagania przetargowe.
Umowa dzierżawy lub rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni lecz  nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
Umowę zawrze w imieniu Gminy Kluczbork Dyrektor MZOK.                     
Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu  na konto Bank PeKaO S.A. I  O/ Kluczbork  :
               18  1240 1662 1111 0000 2656 2986.   
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
aktualnego wypisu z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Wadium należy wpłacić do 24.06.2014 r.  Wadium zostanie :
zaliczone na poczet wpłat za dzierżawę pawilonu lub wpłat za rezerwację miejsca handlowego  jeżeli dana osoba wygra przetarg.
Zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uwagi organizatora przetargu :
Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego. Do 26 czerwca  2014 r muszą być uregulowane  wszystkie opłaty i zaległości w opłatach.
MZOK  zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do  publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego