08/2019 - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na tag 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/8/2019 13:45:00
 Przetarg nr 8 / 2019 Kluczbork 02.08.2019 r

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK) ogłasza przetarg na dzierżawę pawilonu i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.
Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.
Przedmiot przetargu:
I . Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha, KW 18538 i część działki
nr 150/5 o pow. 0,0720, KW 41946 ark. m. 5. W przetargu jest:
1.Pawilon handlowy nr E 4 ; E 11; E 12 ; F 6; F8 ; F 10 o powierzchni 19,3 m 2.
Warunki przetargowe:
Na pawilony kwota wywoławcza wynosi 569,74 zł. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Licytowana kwota jest miesięczną wartością netto za dzierżawę pawilonu. Kwota dzierżawy to wylicytowana wartość z przetargu plus podatek VAT od tej kwoty oraz koszty monitoringu pawilonu. Wymagane wadium w przetargu wynosi 1000 zł.
2.miejsce handlowe H 2; H3 ; H7 ; H 8; H 9; I 2; I 3; I 7; I 8 ; I 9 ; J 7; K3 ; K7 o powierzchni 20 m2.
Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 133 zł. Wymagane wadium 200 zł.
3.miejsce handlowe H 1.1; H 6; H 6.1; H 10; I 1; I 1.1; I I 6; I 10; J 4 ; K 8; K 8.1; 48 o powierzchni 10 m2.. Miejsce handlowe nr 48 objęte jest przetargiem na okres obowiązywania umowy rezerwacji za wyjątkiem kwietnia i maja każdego roku.
Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 67 zł. Wymagane wadium 100 zł.
4. miejsce handlowe nr 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 19 ; 27 ; 28 ; 33; 34; 42; 44; o powierzchni 4 m2. Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 27 zł. Wymagane wadium 50 zł.
Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w miejsc handlowych.
II . Warunki podpisania umowy i wymagania przetargowe.
1. Umowa dzierżawy i rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
2. Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
3. W imieniu Gminy Kluczbork umowę podpisze Dyrektor MZOK.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork
18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
6. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
a) dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
b) aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
7. Wadium należy wpłacić do 23.08.2019 r ( w tytule operacji należy wpisać „Wadium na targowisko”) Wadium zostanie:
a) zaliczone na poczet wpłat za rezerwację miejsca handlowego, jeżeli dana osoba wygra przetarg.
b) zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
c) jeżeli osoba ustalona, jako rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy, wtedy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Uwagi organizatora przetargu:
a) Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego oraz innymi opłatami nieuiszczonymi do MZOK.
b) MZOK zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
c) Umowa dzierżawy lub rezerwacji nie zwalnia z opłat publiczno – prawnych.
d) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia części ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości.
e) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam wojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego