Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na najem lokalu użytkowego w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 22/4/2020 08:05:00
Przetarg nr 1 / U / 2020                                                                      Kluczbork 22.04.2020 r

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK) ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego.

1. Sposób przeprowadzenia przetargu. Publiczny nieograniczony przetarg ustny- licytacja.
2. Przedmiot przetargu. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy – budynek, o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Kluczborku przy ul. Paderewskiego 2.
3. Warunki najmu. Najemca lokalu przystosuje i wykona remont całości przedmiotowego budynku na własny koszt i własnym staraniem.
a) Z tytułu wykonanego remontu najemca jest zwolniony z opłat najmu przez okres pierwszych trzech miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu dzierżawy.
b) Na podstawie odrębnej umowy Wynajmujący zwróci Najemcy do 50% kosztów poniesionych przez niego nakładów na przedmiot umowy, które obciążają Wynajmującego.
c) Szczegółowy zakres praw i obowiązków Najemcy i Wynajmującego określa wzór umowy, który jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu.
4. Warunki przetargowe. Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 3237,00 zł. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Licytowana kwota jest miesięczną wartością brutto za przedmiot najmu.
5. Wymagane wadium w przetargu wynosi 2000 zł. Wadium należy wpłacić do 28.04.2020 r (w tytule operacji należy wpisać „Wadium na lokal użytkowy”)
6. Warunki podpisania umowy.
a) Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
b) Termin zawarcia umowy: w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
c) W imieniu Gminy Kluczbork umowę podpisze Dyrektor MZOK.
7. Termin przetargu.
a) Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
b) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork
nr 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
c) Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
8. Uwagi organizatora przetargu:
a) Umowa najmu nie zwalnia z opłat publiczno – prawnych.
b) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości.
c) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Mgr Ryszard Okaj


Załącznik do ogłoszenia

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR AD.E. .2020

zawarta w dniu ………..2020 r. w Kluczborku pomiędzy:
Gminą Kluczbork – Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych z siedzibą w Kluczborku, ul. Wolności 1A, reprezentowanym przez mgr Ryszarda Okaja – Dyrektora, zwanym w treści umowy Wynajmującym, a

………………………………………… z siedzibą w ………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………., numer identyfikacji statystycznej REGON: ……………………, numer PKD: …………………, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części umowy Najemcą, o następującej treści:


§1.
1.\tPrzedmiotem najmu jest lokal użytkowy usytuowany w Kluczborku w budynku przy ul. Paderewskiego 2, o łącznej powierzchni użytkowej 160m², stanowiący własność Wynajmującego, zwany w dalszej części umowy lokalem lub przedmiotem najmu.
2.\tNajemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i przyjmuje ten stan bez uwag i zastrzeżeń.
3.\tNajemca oświadcza, iż godzi się na wydanie lokalu przez Wynajmującego w stanie wymagającym przystosowania do prowadzenia działalności określonej w §4 ust. 1 i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu.
4.\tWydanie lokalu Najemcy nastąpi w dniu podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

§2.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i obowiązuje od dnia ………..2020 r.

§3.
1.\tMiesięczny czynsz za najem lokalu wynosi: ……………………………………………….
2.\tW okresie od ……………….. r. do ………………………. r. Najemca zwolniony jest z obowiązku zapłaty czynszu, korzystając z ulgi na przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej o której mowa w §8 uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXXIV/317/17 z dnia 01.03.2017 r.
3.\tZmiana wysokości stawki podatku VAT skutkuje zmianą czynszu brutto. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów regulujących stawkę tego podatku.
4.\tWysokość czynszu, o którym mowa w §3 umowy, może być aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji - przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS.
5.\tCzynsz najmu płatny jest z góry w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Najemcę, rachunku wystawionego przez Wynajmującego, nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca, w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy nr 41124016621111000026562960 Bank PEKAO S.A. I Oddział Kluczbork.
6.\tAktualizacja czynszu w trybie określonym w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Najemcy w formie pisemnej o zaktualizowanej wysokości czynszu najmu. Nowa kwota czynszu najmu obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym Najemcy zostało doręczone powiadomienie o aktualizacji czynszu.

§4.
1.\tStrony uzgadniają, że w lokalu będzie prowadzona następująca działalność:
- ……………………………………………………………………………..
2.\tNajemca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt, we własnym zakresie oraz na własne ryzyko wszelkich prac/nakładów w zakresie niezbędnym do przystosowania lokalu do prowadzenia działalności, o której mowa w ust.1, a w szczególności zobowiązuje się wykonać nakłady w deklarowanym zakresie tj:
1)\tremont dachu wraz z izolacją,
2)\twymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3)\todnowienie i docieplenie elewacji,
4)\tremont ścian wewnętrznych i sufitów wraz z malowaniem,
5)\tremont podłóg i położenie posadzek,
6)\twymiana i dostosowanie instalacji elektrycznej,
7)\twykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
8)\twykonanie ogrzewania lokalu.
3.\tNakłady/prace w zakresie określonym w ust. 2 dokonywane są przez Najemcę we własnym zakresie, na własny koszt oraz na własne ryzyko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem obowiązków: uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania innych czynności wymaganych prawem, w tym uzyskania odpowiednich opinii, decyzji, zgód i pozwoleń. Najemca oświadcza, że zrzeka się roszczeń o zwrot nakładów określonych w ust. 2 i że nie będzie dochodził od Wynajmującego ich zwrotu zarówno w trakcie trwania stosunku najmu, jak i po jego ustaniu. Z chwilą wykonania nakłady przechodzą na własność Wynajmującego. Najemca zrzeka się również wobec Wynajmującego roszczeń wynikających i/lub związanych z niemożnością wykonania prac/nakładów, o których mowa w ust. 2.
4.\tNajemca, przed rozpoczęciem działalności, we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt, dokona wszelkich czynności, w tym uzyska niezbędne dokumenty (w szczególności: zaświadczenia, zezwolenia, koncesje) konieczne do prowadzenia działalności określonej w ust. 1. Zapis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany działalności.

§5.
1.\tOprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłat z tytułu korzystania z wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, które regulować będzie bezpośrednio u dostawców mediów na podstawie zawartych z nimi umów.
2.\tNiezależnie od czynszu najmu Najemca zobowiązany jest uiszczać bezpośrednio uprawnionym podmiotom, podatki, opłaty i świadczenia publiczne naliczone przez władze państwowe i samorządowe oraz poddaje się w tym zakresie rygorowi egzekucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.\tNajemca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wywóz nieczystości stałych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz do zabezpieczenia kontenerów na odpady.

§6.
1.\tW wynajętym lokalu Najemca uprawniony jest do prowadzenia działalności, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, przestrzegając przepisów: sanitarno – porządkowych, przeciwpożarowych, budowlanych, ochrony środowiska i innych.
2.\tNajemca ma prawo do prowadzenia w lokalu innej aniżeli określona w §4 ust. 1 działalności jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu, w szczególności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt dokonać wszelkich czynności niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania. Najemca zrzeka się wobec Wynajmującego wszelkich roszczeń wynikających i/lub związanych z niemożnością zmiany sposobu użytkowania.
3.\tNajemca może wykonać nakłady w lokalu, inne niż określone w ust. 2, jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Przed przystąpieniem do wykonania nakładów, o których mowa w zdaniu pierwszym Najemca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem dokumenty, w tym: opinie, decyzje, pozwolenia, zgody, zaświadczenia oraz dokonać wymaganych prawem zgłoszeń. Najemca zobowiązany jest przedłożyć Wynajmującemu oryginały dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz doręczyć jeden egzemplarz ich kopii.
4.\tNakłady, o których mowa w ust. 3, Najemca wykona w całości we własnym imieniu, na własny koszt oraz własne ryzyko i oświadcza, że zrzeka się roszczeń z tytułu zwrotu ich kosztów od Wynajmującego oraz, że nie będzie ich dochodził od Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Dające się odłączyć od lokalu części wbudowane nakładem i ze środków Najemcy, zostaną przez Najemcę odłączone i zatrzymane, zaś lokal zostanie przywrócony do stanu sprzed tych zmian w sposób zgodny z pisemnym uzgodnieniem z Wynajmującym, chyba że Wynajmujący wyrazi uprzednią pisemną zgodę na ich pozostawienie.
5.\tNajemca ma prawo oddać przedmiot najmu w całości lub w części do korzystania osobie trzeciej jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, bez prawa czerpania korzyści finansowych z tego tytułu. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, Najemca ma obowiązek przedłożenia Wynajmującemu zawartej umowy, na podstawie której oddał lokal (lub jego część) do korzystania osobie trzeciej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
6.\tW przypadku zmiany powierzchni lokalu określonej w §1 ust. 1 umowy, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji pomiarów, strony umowy zrzekają się wszelkich wynikających z tego lub związanych z tym roszczeń.

§7.
1.\tW czasie trwania stosunku najmu Najemca zobowiązany jest do utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz do dokonywania na własny koszt napraw i zabezpieczeń (konserwacji, a także usuwania awarii) niezbędnych do utrzymania lokalu w dobrym stanie technicznym, a w szczególności do:
1)\tkonserwacji i usuwania awarii wszelkich urządzeń grzewczych i etażowych wraz z instalacjami, natomiast jeśli zostały one zainstalowane na koszt Najemcy, również ich wymiany w przypadku takiej konieczności,
2)\tkonserwacji i usuwania awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych zainstalowanych w lokalu i pomieszczeniach przynależnych do lokalu oraz usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych instalacji kanalizacyjnej,
3)\tkonserwacji, naprawy, wymiany i legalizacji wodomierzy(a) zainstalowanych w lokalu,
4)\tkonserwacji i usuwania awarii przepływowych podgrzewaczy wody (gazowych, elektrycznych i węglowych), łącznie z ich wymianą w razie takiej konieczności,
5)\tkonserwacji i usuwania nieszczelności wanien, brodzików, muszli klozetowych, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, bateriami, zaworami czerpalnymi oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest lub będzie wyposażony, łącznie z ich wymianą w razie takiej konieczności,
6)\tkonserwacji i usuwania awarii instalacji i osprzętu elektrycznego w obrębie lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu wraz z wymianą osprzętu,
7)\tkonserwacji i usuwania awarii innych instalacji i osprzętu (np. telefonicznych, wentylacyjnych, alarmowych, komputerowych), będących na wyposażeniu lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu wraz z wymianą osprzętu,
8)\tnaprawy i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej poprzez czyszczenie i malowanie, zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz lokalu,
9)\tnaprawy okien i drzwi zniszczonych w wyniku włamania do lokalu lub dewastacji lokalu wraz z ich wymianą,
10)\tnaprawy podłóg i posadzek oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
11)\tnaprawy i malowania lub tapetowania powierzchni ścian i sufitów lokalu,
12)\tnaprawy i konserwacji innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych,
13)\tdokonywania przeglądów technicznych obiektu określonych wymogami prawa budowlanego.
2.\tJeżeli Najemca bez zgody Wynajmującego dokona w wynajętym lokalu zmian, dla których wymagana jest zgoda Wynajmującego, zobowiązany jest – niezależnie od innych obowiązków – na żądanie Wynajmującego do niezwłocznego przywrócenia stanu sprzed tych zmian.
3.\tJeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw w lokalu, które obciążają Wynajmującego (w szczególności w celu usunięcia awarii lub przeciwdziałania powstaniu awarii), Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego oraz udostępnić Wynajmującemu lokal w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii. W przeciwnym wypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody.
4.\tJeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła potrzeba wykonania napraw elementów budynku lub instalacji należących do części wspólnych i znajdujących się w lokalu, (w szczególności w celu usunięcia awarii lub przeciwdziałania powstaniu awarii), Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego i zarządcę budynku oraz udostępnić Wynajmującemu i/lub zarządcy budynku lokal w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii. W przeciwnym wypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody.
5.\tW przypadku niespełnienia świadczeń określonych w 3 ust. 1 w terminie, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie / za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6.\tJeżeli Najemca dopuszcza się opóźnienia z zapłatą czynszu określonego w §3 umowy lub opłat określonych w §5 umowy, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia,

§8.
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu we własnym imieniu i na własny koszt, na czas obowiązywania niniejszej umowy, w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i ryzyk żywiołowych w formule ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk w szczególności od szkód polegających na zalaniu lokalu w wyniku awarii instalacji wodnokanalizacyjnej i nieszczelności przegród budowlanych na wody opadowe oraz na okoliczność pożaru.

§9.
Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia okresowych kontroli przedmiotu najmu i jego stanu technicznego, w celu sprawdzenia, czy Najemca w sposób należyty i prawidłowy wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy. Najemca zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli za 3-dniowym uprzedzeniem.

§10.
Zwrot lokalu po ustaniu stosunku najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.§11.
1.\tUmowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.\tWszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 6.
3.\tNajemca zobowiązuje się do pisemnego informowania Wynajmującego o każdej zmianie adresu do korespondencji z tym skutkiem, że pisma kierowane do Najemcy na ostatni znany Wynajmującemu adres do korespondencji będą miały skutek doręczenia z upływem 14 dnia od dnia pierwszego awiza pocztowego.
4.\tWynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 1 najwcześniej po upływie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia umowy.
5.\tStrony ustalają, że w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego przed upływem okresu wskazanego w ust. 4, z przyczyn innych aniżeli wskazane w § 7 ust. 6 umowy, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu Najemcy kosztów poniesionych na remont przedmiotu najmu, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy, nierozliczonych w ramach przyznanej Najemcy ulgi/zwolnienia z zapłaty czynszu w terminie do dnia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy oraz pomniejszonych za każdy rok najmu o kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości robót, o których mowa w § 4 ust 2 i 3.
§12.
1.\tW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2.\tSpory wynikłe na tle wykonywania umowy lub związane z umową, rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
3.\tNiniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Najemca, a pozostałe Wynajmujący.
Najemca                                                                                                     Wynajmujący
Przetarg na pawilony i miejsca handlowe na targ 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/3/2020 10:34:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych na targ 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/2/2020 14:34:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych na targ

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 9/1/2020 10:53:00

Przetarg na pawilony i rezerwacje miejsc handlowych na targ 1 w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/12/2019 12:28:00

Przetarg na wewnętrzną instalację gazową wraz z kotłem gazowym.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 19/11/2019 08:50:00

Przetarg na dzierżawe pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych na targ 1 w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/11/2019 12:16:00

Wykonaie izolacji poziomej metodą iniekcji w budynku, ul. Leśna 5 w Kluczborku.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 11/10/2019 11:59:00

Przetarg na rezerwacje miejsc handlowych i dzierżawę pawilonów

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 7/10/2019 14:10:00

Przetarg na ogrzewanie c.o. gazowe w mieszkaniu.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 17/9/2019 12:36:00
Wstecz | Następna
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego