Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na Targ 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 26/4/2023 11:13:00
Przetarg nr  5  / 2023                                                                                              
 
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A ( MZOK) ogłasza przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych znajdujących się na targowisku nr 1 w Kluczborku przy ul. Moniuszki.      
Przetarg ustny nieograniczony- licytacja.
Przedmiot przetargu:
I .   Miasto Kluczbork, ul. Moniuszki część działki nr 150/8 o pow. 0,3543 ha, KW 18538 i część działki
      nr 150/5 o pow. 0,0720, KW 41946 ark. m. 5. W przetargu jest:
A ) Pawilon handlowy A2; B3;D2;E3 ;E4; E7; E9; E 11; E 12; F 3; F 6; F8; F 9; F 10 o powierzchni 19,3 m 2
Warunki przetargowe dzierżawy pawilonów:
Na  pawilony kwota wywoławcza wynosi 747,00 zł. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Licytowana kwota jest miesięczną wartością netto za dzierżawę pawilonu. Kwota dzierżawy to wylicytowana wartość z przetargu plus podatek VAT od tej kwoty oraz koszty monitoringu pawilonu. Wymagane wadium w przetargu wynosi 500 zł.     
B) Miejsce handlowe G7;G8;H2;H3;H7;H8;H9;I2;I3;I7;I8;I9;J2;J7;K2;K3;K7 o powierzchni 20 m2Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 75,00 zł.  Wymagane wadium 100 zł.      
C) Miejsce handlowe G6.1; G10.1; H1; H1.1;H5.1;H10;I1;I1.1;I6;I6.1;I10;J8;K1.1;K8 o powierzchni 10 m2..Warunki przetargowe: Kwota wywoławcza w przetargu wynosi 49,00 zł.  Wymagane wadium 50 zł.
D)Miejsce handlowe nr 13;23;24;25;26;27;28 oraz 17 i 18 ( za wyjątkiem miesiąca czerwca)  o powierzchni 4 m2. Warunki przetargowe: kwota wywoławcza w przetargu wynosi 30,00 zł. Wymagane wadium 30 zł.
Licytowana kwota na rezerwację miejsc handlowych jest miesięczną wartością netto. Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Wylicytowana kwota w przetargu plus podatek VAT oraz opłata targowa stanowią miesięczne koszty rezerwacji w/w miejsc handlowych.
II . Warunki podpisania umowy i wymagania przetargowe.
1) Umowa dzierżawy i rezerwacji miejsca handlowego zostanie zawarta na okres 3 lat.
2) Termin zawarcia umowy: w ciągu 14 dni, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
3) W imieniu Gminy Kluczbork umowę podpisze Dyrektor MZOK.                     
4) Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2023 roku o godz. 9.00 w siedzibie MZOK, budynek B, sala na I piętrze.
5) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 
   18  1240 1662 1111 0000 2656 2986.  
6) Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
a) dowodu wpłat wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
b) aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
7) Wyklucza się z przetargu osoby pozostające w zadłużeniu z opłatami za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego oraz innymi opłatami nieuiszczonymi do MZOK.
8) Wadium należy wpłacić do 19.05.2023 r ( w tytule operacji należy wpisać „Wadium na targowisko”) Wadium zostanie:
a) zaliczone na poczet wpłat za dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego, jeżeli dana osoba wygra przetarg.
b) zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygra przetargu.
c) jeżeli osoba ustalona, jako rezerwujący miejsce handlowe nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia stosownej umowy, wtedy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9) Uwagi organizatora przetargu:
a) MZOK zastrzega sobie prawo w przypadku poddzierżawienia miejsca handlowego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
b) Umowa dzierżawy lub rezerwacji nie zwalnia z opłat publiczno – prawnych.
c) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia całości lub części ogłoszonego przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości.
d) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A lub telefonicznie 077-418-1315.
 
Dyrektor MZOK
Ryszard Okaj


Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 14/4/2023 14:17:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na targ

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/4/2023 11:25:00

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 17 w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/4/2023 11:20:00

Przetarg na pomieszczenia użytkowe.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/3/2023 14:24:00

Przetarg na pomieszczenia użytkowe

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/3/2023 14:23:00

Przetarg na najem lokali

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 9/3/2023 09:20:00

Przetarg na najem lokali

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 9/3/2023 09:15:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na targ

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 2/3/2023 08:53:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 3/2/2023 11:34:00
Następna
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego