Przetarg na dostawę ekogroszku - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dostawę ekogroszku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 18/8/2021 09:57:00
                       Kluczbork 18.08.2021 r
OGŁOSZENIE
na wykonanie zamówienia publicznego „Dostawa ekogroszku”.
1.\tZAMAWIAJACY. Nazwa Zamawiającego: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych( MZOK ) w Kluczborku. Adres Zamawiającego: 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A. tel. 77-418-1315; Faks: 77-418-2415. Strona internetowa: www.mzokkluczbork.pl. E-mail: przetargi@mzokkluczbork.pl. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 15.00.
2.\tTRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie nie podlega stosowaniu Ustawy Zamówienia Publiczne z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( ze zmianami) na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych, jaki obowiązuje w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku.
3.\tTREŚĆ OGŁOSZENIA i wynik postępowania są zamieszczone na stronie: www.mzokkluczbork.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie MZOK.
4.\tOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są dostawy: Ekogroszku typ 32.1 o granulacji 5-25 mm i klasy 28/070/06. Szacowania ilość w okresie grzewczym wyniesie ok. 110 ton. Dostawy będą dostarczane sukcesywnie na polecenie Zamawiającego w ilościach od 3 do 5 ton jednorazowo pod wskazany adres na terenie gminy Kluczbork ( Kluczbork, Borkowice k/ Kluczborka). Ilość ta może ulec zmianie ze względu na aktualne zapotrzebowanie w okresie grzewczym.
5.\tTERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dostawy będą odbywały się od rozpoczęcia okresu grzewczego w 2021 r do końca sezonu grzewczego( przewiduje się koniec sezonu na 30 kwietnia 2022 roku).
6.\tWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawca musi:
Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, ( samochodami o ładowności min. 4 ton), osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( rozładunek mechaniczny lub ręczny) oraz być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. Razem z ofertą należy złożyć stosowne certyfikaty zawierające: wytwórcę opału, wartość opałową, ilość popiołu i siarki w opale oraz wartość spiekalności wg ROGI –wskaźnik RI.
7.\tWYKONAWCA powinien złożyć pocztą lub osobiście podpisaną ofertę wg wzoru, jaki jest w załączniku do ogłoszenia.
8.\tINFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1000 zł. Słownie: tysiąc zł. Termin wpłaty wadium upływa 3 dni przed terminem złożenia ofert. Konto, na które należy wpłacić wadium: 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986
9.\tKRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
9.1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
9.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wysokością ceny, która będzie podstawowym kryterium. Cena jest kwotą, ( ceną jednostkową brutto ) jaką przedstawi Oferent w swojej ofercie na cały zakres zamówienia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia.
10.\tMIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w sekretariacie ( budynek A , pokój nr 5 ) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork do dnia 08 września 2021r do godz. 9.00.
11.\tOTWARCIE OFERT nastąpi w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A, w dniu 08.09.2020 o godz. 09.30. w sali budynku B na I piętrze.
12.\tTERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13.\tDodatkowe informacje pod nr tel. 605841216.
Z up. Dyrektora mgr Wiesław Figurniak Kierownik ds. Gospodarki Komunalnej


( Załącznik do ogłoszenia na „ Dostawę ekogroszku”)
Nazwa Wykonawcy : Data : …………………………..
…………………………………..
Adres Wykonawcy:
………………………………………
NIP:……………………………….
REGON ………………………..
Tel. ………………………………/ e-mail……………………………
Strona WWW. …………………………….

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A.
Oferta
1.\tPrzystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę miału węglowego” w sezonie grzewczym 2021/2022 składamy ofertę w kwocie:

a)\tZa 1 tonę Ekogroszku typ 32.1 o granulacji 5-25 mm i klasy 28/070/06 ……………………………….zł brutto.
Słownie cena ( brutto ) : ………………………….

2.\tCena zawiera wszystkie składniki cenotwórcze przypadające na jedną tonę zamawianego ekogroszku podczas realizacji zamówienia.
3.\tSkładając niniejszą ofertę, jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)\tzobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2)\t uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
3)\t uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do wykonania zamówienia.
4)\tzłożyliśmy na konto MZOK wadium w kwocie 1000 zł.
5)\tW przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: ..................................................................................( imię i nazwisko - czytelnie );
……………………………………………………………………………..( podpis i parafa ).

..............................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania w/w oferty
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego