11/2019 - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na wewnętrzną instalację gazową wraz z kotłem gazowym.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 19/11/2019 08:50:00
Przetarg nr 10 /2019 Kluczbork 14.11.2019.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na wewnętrzną instalację gazową c.o. wraz z kotłem gazowym w mieszkaniu ul. Sobieskiego 6/4 w Kluczborku..
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest montaż gazowego pieca pieca co. wraz z podłączeniami do gazu, wody i komina.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego wykonania zadania.
b) W ofercie należy określić okres gwarancji.
c) Ofertę należy składać na podstawie Projektu budowlanego i Przedmiaru robót, który można otrzymać w MZOK pk. Nr 6.
d) Oferta musi zawierać wszystkie punkty zawarte w przedmiarze robót przedstawione w porządku, jaki zawiera przedmiar robót.
e) W ofercie należy podać adres i dane kontaktowe oferenta.
f) Nie będą rozpatrywane oferty, które nie mają wszystkich pozycji Przedmiaru robót.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na wykonanie ww. zadania będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
c) Oferty należy składać do 06 grudnia 2019 r , do godz. 09.00 w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem na kopercie: „ Oferta na c.o. ul. Sobieskiego. Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 , przed godz. 09.00”).
d) Kryterium wyboru oferty: Cena, gwarancje.
e) Termin wykonania 15.01.2020 r
f) O wyborze wykonawcy oferenci zostaną powiadomieni tel. lub pocztą elektroniczną.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, lub telefonicznie; nr tel. 605 841 216 lub 605-841-214 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Ryszard OkajPrzetarg na dzierżawe pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych na targ 1 w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/11/2019 12:16:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego