Regulamin ogloszeń - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin ogloszeń

Regulamin
umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowo – reklamowych

1. Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz tablic ogłoszeń drobnych będących własnością

Gminy Kluczbork jest Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku.
2. MZOK Kluczbork jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach

ogłoszeniowo – reklamowych.
3. Słupy ogłoszeniowo – reklamowe są oznaczone informacją o administratorze wraz  z danymi kontaktowymi

i wskazaniem punktu przyjęć ogłoszeń.
4. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowo – reklamowych  wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.
5. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach i tablicach reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora i punkcie przyjęć, oraz na stronie internetowej MZOK Kluczbork.
6. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia zlecenia

przez administratora.
7. Jednostki gminne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kluczbork, wpłacają jednorazowo ryczałt

w wysokości – 10 zł + VAT, za każdy reklamowy temat niezależnie od ilości słupów, oraz zobowiązane zostają do klejenia oraz niezwłocznego odklejenia ogłoszeń, po okresie ekspozycji.
8. W okresie kampanii wyborczych, komitety wyborcze 2 tygodnie przed wyborami wnoszą jednorazową opłatę

w wysokości – 100 zł. + VAT, oraz zobowiązane zostają do klejenia oraz niezwłocznego odklejenia ogłoszeń wyborczych, po okresie ekspozycji.
9. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowo – reklamowych powinny być złożone w siedzibie MZOK Kluczbork, ul. Wolności 1A,

w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych.
10. Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie MZOK Kluczbork,
lub w uzasadnionych wypadkach po jej wpłacie na rachunek bankowy MZOK Kluczbork, nie później jednak

niż 3 dni przed ustaloną datą wywieszania materiałów. Po wniesieniu opłaty zostaną one umieszczone
na słupach ogłoszeniowo – reklamowych w ciągu 24 godzin.
11. MZOK Kluczbork przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
12. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę najpóźniej w następnym dniu po ich dostarczeniu do biura administratora.  
13. Administrujący słupami ogłoszeniowo – reklamowych może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.
14. MZOK Kluczbork nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywane treści lub informacji przez osoby trzecie, oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itd.) wywieszonych materiałów.
15. Każdy materiał wywieszony za zgodą MZOK Kluczbork powinien posiadać znak logo Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, usytuowany na widocznym miejscu – z wyłączeniem kampanii wyborczej.
16. Umieszczanie na słupach ogłoszeniowo – reklamowych drobnych informacji oraz ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym jest bezpłatne bez względu na czas ekspozycji.
17. Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione.
18. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowo – reklamowych (samowolne naklejanie plakatów ogłoszeń i reklam), będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem, jak
za 7 dniową ekspozycję.
19. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego