regulamin targowisko - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

regulamin targowisko

Regulamin targowiska miejskiego nr 1 w Kluczborku

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku

R E G U L A M I N TARGOWISKA MIEJSKIEGO Nr l w Kluczborku

§ 1
1. Targowisko Miejskie Nr l w Kluczborku zlokalizowane jest przy ulicy Moniuszki i obejmuje teren pomiędzy przylegającym do niego parkingiem przy ulicy Wolności a dworcem PKS.
2. Targowisko czynne jest codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00 za wyjątkiem niedziel i świąt w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy.
3. Wjazd samochodem w celu dostawy towaru do punktu sprzedaży (pawilon i miejsce handlowe) odbywa się do godziny 9.00, a zimą do 10.00.
4. Targowiskiem zarządza, zarządca targowiska - Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku z siedzibą przy ulicy Wolności l A.
§ 2
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są: w szczególności producenci rolni, przedsiębiorcy i osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła lub trudniące się wytwórczością ludową bądź artystyczną oraz sprzedające runo leśne.
2. Miejsce handlowe zajmują w pierwszej kolejności handlujący, którzy mają zawartą z zarządcą targowiska umowę o rezerwację miejsca handlowego, która określa warunki rezerwacji.
3. Po godzinie 9.00, a zimą 10.00. nie zajęte, a objęte rezerwacją miejsce handlowe, jest w dyspozycji zarządcy, który może je udostępnić innemu handlującemu.
4. Miejsce handlowe nie może być odstępowane przez handlującego.
5. Szczegółowe warunki i zasady prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem pawilonu, określane są w umowie zawieranej z zarządca targowiska.
6. Pawilony i miejsca handlowe opisane są na planie zagospodarowania targowiska, stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
§ 3
1. Na targowisku mogą być sprzedawane, wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary za wyjątkiem:
a) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych bez akcyzy,
b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych za wyjątkiem ziół,
c) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
d) walut obcych i numizmatów,
e) papierów wartościowych,
f) broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
g) przedmiotów stanowiących aktualne wyposażenie wojska i policji oraz innych polskich służb mundurowych,
h) innych artykułów, których sprzedaż jest zakazana na podstawie odrębnych przepisów.
2. Na targowisku zabrania się:
a) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,
b) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych,
c) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych,
d) sprzedaży grzybów dziko rosnących nie posiadających certyfikatu,
e) wjazdu na jego teren, samochodami o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, bez zgody zarządcy targowiska,
f) zajmowania i tarasowania przejść i dróg przejazdowych
g) prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem samochodu, bez zgody zarządcy,
h) parkowania pojazdów,
i) ustawiania i przestawiania własnych bądź istniejących punktów sprzedaży, bez zgody zarządcy,
j) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska.
§ 4
1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
a) uiszczenia opłaty targowej, o ile nie są z niej zwolnione na podstawie przepisów szczególnych,
b) uiszczenia opłaty targowej, o ile nie są stronami umów na dzierżawę pawilonu lub rezerwację miejsca handlowego,
c) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do kontroli,
d) oznakowania punktu sprzedaży: nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej działalność handlową, wraz ze wskazaniem jej siedziby lub miejsca zamieszkania,
e) prowadzenia handlu w punkcie sprzedaży wskazanym przez zarządcę,
f) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
g) należytego korzystania z pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie targowiska,
h) umieszczania cen detalicznych na sprzedawanych towarach,
i) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, w taki sposób ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia,
j) utrzymania czystości w miejscu handlu, gromadzenia odpadów na swoim stanowisku, a po zakończeniu sprzedaży do ich usunięcia na miejsce do tego przeznaczone,
k) usunięcia z miejsca handlowego, po zakończeniu sprzedaży, wszelkich rzeczy stanowiących własność handlującego, w szczególności demontażu stoiska,
l) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,
m) stosowania się do zaleceń zarządcy i służb porządkowych.
2. Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego zobowiązane są do umieszczenia przy swoim - wyznaczonym przez zarządcę - miejscu sprzedaży,
oraz informacji zawierającej imię i nazwisko osoby zbierającej produkty.
§ 5
1. Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty targowej, regulują ją u inkasenta posiadającego stosowne upoważnienie, który zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności.
2. Kwit opłat o których mowa w ust. 1 należy zachować do kontroli, którą mogą przeprowadzać osoby upoważnione przez zarządcę, Burmistrza Miasta Kluczborka, oraz inne podmioty, na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zabrania się odstępowania pokwitowań opłaty targowej oraz opłaty targowiskowej innym osobom, za wyjątkiem zatrudnionych przez zajmującego punkt sprzedaży.
§ 6
Zarządca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby prowadzące handel na targowisku.
§ 7
Skarg i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy zgłaszać w siedzibie zarządcy.
§ 8
W razie nieprzestrzegania przez handlującego na targowisku niniejszego regulaminu, zarządca ma prawo przy pomocy odpowiednich służb porządkowych, zastosować sankcje o charakterze administracyjno-prawnym.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego